Bygglov och övriga tillstånd

Observera att en bygglovspliktig åtgärd inte får påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked!

(Möjlighet till ansökan via webbtjänsten Mittbygge har upphört från och med 1 januari 2018. Ansökan görs endast via blanketterna som nås via denna webbplats.)

1. Bygglov

När behövs bygglov?

Bygglov krävs vanligtvis när du ska:

 • bygga en ny byggnad eller anläggning
 • flytta en befintlig byggnad
 • göra en tillbyggnad
 • ändra användningssätt av en byggnad
 • ändra en byggnads utseende t.ex. vid insättning, byte eller borttagning av fönster och dörrar samt vid byte av färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial
 • glasa in en altan
 • uppföra murar eller plank
 • anlägga en parkering

Kontakta oss för mer information om vad som gäller för just ditt projekt (se kontaktuppgifter för bygglovhandläggare längre ner på denna sida).

Vad ska ansökan för bygglov innehålla?

De handlingar som vanligtvis krävs vid ansökan om bygglov är:

 • Blankett - Ansökan om bygglov
 • Blankett - Teknisk beskrivning
 • Situationsplan, skala 1:500
 • Planritning, skala 1:100
 • Fasadritning, skala 1:100
 • Sektionsritning, skala 1:100
 • Ev. nybyggnadskarta
 • Ev. anmälan om kontrollansvarig
 • Ev. kontrollplan
 • Ev. uppmätningsritning

En situationsplan upprättas på ett kartutdrag. För att beställa ett kartutdrag kan du vända dig till kartavdelningen på Samhällsbyggnadskontoret.

Vid större åtgärder som t.ex. nybyggnad av en villa krävs en nybyggnadskarta istället för en situationsplan. En nybyggnadskarta kan beställas hos kartavdelningen på Samhällsbyggnadskontoret.

Enligt plan- och bygglagen ska alltid en kontrollansvarig finnas för varje ärende. Vid ett enklare ärende godtar vi att byggherren själv ser till att åtgärderna blir rätt utförda.

Bra att tänka på:

 • Samtliga handlingar ska vara fackmannamässigt utförda, skalenliga och måttsatta. Ritningar ska inte vara på rutat papper, i färg eller 3D.
 • På situationsplanen är det viktigt att ange avstånd till tomtgränser och närstående byggnader.
 • Vid en ombyggnad i bostaden är det viktigt att märka ut vad som är befintligt och vad som är nytt.
 • Vid tillbyggnad ska det tydligt framgå vad som är befintligt och vad som är nytt.
 • Plan-, fasad- och sektionsritningar ska överensstämma med varandra.

Kom ihåg...

För att få en snabbare handläggning av din bygglovansökan är det viktigt att den är komplett när du lämnar in den. Om du behöver lämna in fler handlingar till den tekniska granskningen informerar vi dig om det. Kom ihåg att ju tydligare handlingarna är, desto snabbare kan vi behandla din ansökan. När ärendet är komplett meddelar vi dig om detta.

Exempelritningar finns på Mittbygge

OBS! Vid besök rekommenderar vi dig att alltid ringa innan och boka en tid med en handläggare för att säkerställa att någon kan ta emot dig.

Hur lång tid tar det?

För att vi ska kunna gå vidare med ditt ärende måste din ansökan vara komplett. Vi underrättar dig när alla handlingar är fullständiga.

Från det att fullständiga handlingar inkommit meddelas beslut i ärendet normalt inom tio veckor. Om det är nödvändigt p.g.a. utredning kan handläggningstiden förlängas en gång med högst tio veckor till, totalt 20 veckor.

Hur länge gäller ett bygglov?

Ett bygglov upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vunnit laga kraft. Om giltighetstiden går ut eller om mer tid behövs för byggnationen måste ett helt nytt bygglov sökas.

OBS! En bygglovspliktig åtgärd får inte påbörjas eller tas i bruk innan samhällsbyggnadsnämnden gett ett startbesked respektive slutbesked. Ett startbesked behandlar de tekniska delarna av byggnationen och det är detta beslut som säger att du får börja bygga. Innan du får ett startbesked kan vi ibland behöva kalla dig till ett tekniskt samråd. Under byggnationen kan vi också göra arbetsplatsbesök. När du är klar med byggnationen utfärdar vi ett slutbesked.

Hur mycket kostar ett bygglov?

Då alla ärenden är unika är det svårt att på förhand säga vad just ditt lov kommer att kosta. En rad faktorer spelar in så som omfattningen av ditt ärende, om den strider mot detaljplanen, om vi måste höra dina grannar eller komma ut på arbetsplatsbesök.

En del bygglov leder också till att du får betala en planavgift. Detta gäller för detaljplaner som är antagna efter 1 juli 1987.

Det är viktigt att du tänker efter innan du söker lov. Om vi blir tvungna till att avvisa ditt ärende på grund av otillräckliga handlingar så tas en avgift ut för detta. Vi kommer givetvis att kontakta dig om så är fallet. Vi tar även ut en avgift om du själv skulle återkalla din ansökan.

Skulle du i förväg vilja få reda på vad ditt ärende kan komma att kosta är du välkommen att kontakta oss. För vanligt förekommande ärenden inkomna efter 2016-01-01 finns fasta avgifter för bygglov och anmälan. För åtgärder som inte är angivna tillämpas plan- och bygglovstaxan för uträkning av avgiften.

Här kan du se en sammanställning över grundkostnader vid byggande av småhus.

2. Rivningslov

När behövs rivningslov?

Rivningslov krävs inom detaljplanelagt område, eller där krav på rivningslov införts i områdesbestämmelser. Rivningslov krävs om hela byggnaden eller del av byggnaden ska rivas. Observera att en rivningsanmälan kan krävas för att riva en byggnad utanför detaljplan.

En rivning innebär en förändring av den miljö vi ser och upplever. Samhället värnar om byggnader som har särskilda historiska, kulturhistoriska, konstnärliga eller miljömässiga värden samt byggnader som behövs för bostadsförsörjningen.

Vad ska ansökan för rivningslov innehålla?

De handlingar som vanligtvis krävs vid ansökan om rivningslov är:

 • Blankett - Ansökan om rivningslov
 • Situationsplan, skala 1:500
 • Planritning, skala 1:100
 • Fasadritning, skala 1:100
 • Ev. fotografi på byggnaden som avses rivas
 • Ev. anmälan om kontrollansvarig
 • Ev. kontrollplan för rivning

3. Marklov

När behövs marklov?

Inom detaljplanerat område krävs ibland marklov eller där krav på marklov införts i områdesbestämmelser. Marklov krävs vanligtvis för schaktning eller fyllning som medför att höjdläget för tomter eller mark för allmän plats ändras avsevärt. Om det är angivet i detaljplanen krävs även marklov för trädfällning och skogsplantering. Du är välkommen att kontakta Samhällsbyggnadskontoret om du är osäker på om din åtgärd kräver marklov.

Vad ska ansökan för marklov innehålla?

De handlingar som vanligtvis krävs vid ansökan om marklov är:

 • Blankett - Ansökan om marklov
 • Situationsplan, skala 1:500
 • Marksektionsritning, skala 1:100
 • Ev. markplaneringsritning med höjdsättning

En situationsplan upprättas på ett kartutdrag. För att beställa ett kartutdrag kan du vända dig till kartavdelningen på Samhällsbyggnadskontoret.

Vad kostar ett marklov?

Ett marklov debiteras efter gällande timtaxa. Det är därför svårt att på förhand avgöra hur mycket tid som kommer att läggas ner. En rad faktorer spelar in så som omfattningen av ditt ärende eller om det strider mot detaljplanen.

4. Lov för skylt och ljusanordning

För att sätta upp, flytta, eller ändra en skylt inom detaljplanerat område behövs skyltlov. Detta gäller både fristående skyltar och fasadskyltar. Lovplikten gäller även tillfälliga skyltar, vepor, flaggor och skyltar målade direkt på fasad.

Vad ska ansökan för skyltlov innehålla?

De handlingar som vanligtvis krävs vid ansökan om skyltlov är:

 • Blankett - Ansökan om skyltlov
 • Skyltritning som visar skyltens utförande
 • Fasadritning som visar skyltens placering på fasaden samt mått från skyltens underkant till marknivå
 • Situationsplan, skala 1:500

5. Förhandsbesked

För en åtgärd som kräver bygglov kan du begära förhandsbesked. Ansökan görs hos Samhällsbyggnadsnämnden och kan oftast göras på enkla handlingar. I förhandsbeskedet behandlas bara frågan om en viss åtgärd kan tillåtas på en viss plats.

Syftet är att du som planerar ett bygge ska kunna undvika onödig projektering om möjligheterna att senare få bygglov är svårbedömda.

Om nämnden tillåter en åtgärd genom ett förhandsbesked är beslutet bindande i två år vid prövning av en bygglovansökan. Bygglov kan då inte nekas i de delar som redan prövats genom förhandsbesked. Frågor som inte prövats genom förhandsbeskedet, till exempel byggnadens utformning, kvarstår dock till bygglovsprövningen.

6. Villkorsbesked

Du kan begära ett villkorsbesked innan du lämnar in en ansökan om lov. I villkorsbeskedet får du till exempel veta om den tänkta åtgärden är att betrakta som ombyggnad eller en annan ändring.

Eftersom en ombyggnad kan medföra att Samhällsbyggnadsnämnden ställer krav på exempelvis tillgänglighetsanpassning av hela byggnaden kan det var viktigt att veta om Samhällsbyggnadsnämnden bedömer åtgärden som en ombyggnad eller inte.

Ett lämnat villkorsbesked är inte bindande för Samhällsbyggnadsnämnden.