Behöver jag bygglov för murar, plank, staket eller stängsel?

Murar och plank

  • Du behöver ansöka om bygglov för att uppföra en mur eller ett plank.

Bygglovsbefriad skyddad uteplats

  • Du får anordna en skyddad uteplats med en mur eller ett plank inom 3,6 meter från bostadshuset.
  • Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 meter
  • Muren eller planket får inte placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter utan
  • grannars medgivande.
  • Muren eller planket får inte uppföras närmare tomtgräns än 4,5 meter från allmän plats (gata, väg eller park med mera), i så fall måste du söka bygglov.

 Staket och stängsel

  • Ett staket kräver inte bygglov om genomsiktligheten är mer än 50 % och höjden inte överstiger 1,10 meter.
  • Ett stängsel som är utformat med maskor, typ "Gunnebostängsel" kräver inte bygglov.

Tänk på att det är bra att få ett medgivande av berörda grannar innan du påbörjar åtgärden.