Vad gäller för solceller?

Krävs det bygglov för solceller eller solfångare?

För en- och tvåbostadshus krävs normalt inte bygglov för solceller eller solfångare som ligger parallellt med takets vinkel, oavsett storlek. Vi rekommenderar dock att alltid ta kontakt med samhällsbyggnadskontoret innan du påbörjar arbetet för att vi ska kunna göra en bedömning om åtgärden eventuellt innebär en förvanskning av byggnaden eller området. Byggnaden behöver inte vara märkt i en detaljplan eller liknande för att åtgärden ska kunna klassas som förvanskning.

Observera att för paneler som är uppresta i annan vinkel än byggnadens takvinkel krävs bygglov. För övriga byggnader, som inte klassas som en- eller tvåbostadshus, krävs alltid bygglov för installation av solceller eller solfångare.

För kulturhistoriskt värdefulla byggnader eller byggnader som anges värdefulla i översiktsplanen krävs alltid bygglov för solceller eller solfångare.

Om en bedömning har gjorts av samhällsbyggnadskontoret att bygglov krävs för solceller eller solfångare så är det för att det klassas som en fasadändring.