Tillsyn inom plan- och bygglagen

Tillsyn

Samhällsbyggnadsnämnden utövar med stöd av plan- och bygglagen tillsyn över byggnadsverksamheten i kommunen.

Samhällsbyggnadsnämnden ska även se till att tomter, oavsett om de tagits i anspråk för bebyggelse eller inte, hålls i vårdat skick.

Samhällsbyggnadsnämndens tillsynsverksamhet sker även utifrån annan lagstiftning.

Olovligt byggande

När en åtgärd som kräver bygglov, rivningslov eller marklov har vidtagits utan lov ska samhällsbyggnadsnämnden se till att det som har utförts blir undanröjt eller på annat sätt rättat, om inte lov till åtgärden meddelas i efterhand.

Om någon utför en åtgärd som kräver bygglov, rivningslov eller marklov utan lov ska byggsanktionsavgift tas ut.

Avgift tas även ut när arbete utförs i strid mot något beslut som Samhällsbyggnadsnämnden meddelat med stöd av plan- och bygglagen.

Vill du göra en anmälan?

Innan du gör anmälan är det bra om du nyligen själv kontaktat din fastighetsägare/bostadsrättsförening eller den person/verksamhetsutövare som orsakar störningen och berättat att du är besvärad. Fastighetsägaren eller den som orsakat störningen får då vetskap om besvären och kan eventuellt ge upplysning om planerade åtgärder.

Om du kontaktat din fastighetsägare/bostadsrättsförening eller den person/verksamhetsutövare som orsakar störningen men inte fått gehör för ditt klagomål kan du kontakta Samhällsbyggnadskontoret.

Olägenhetsanmälan kan göras anonym. En anonym anmälan kan i vissa fall medföra att ärendet inte fullt ut kan handläggas, om avgörande uppgifter saknas i ärendet och inte kan inhämtas.

Samhällsbyggnadskontoret kan besluta om att orsaken till besvären skall utredas och åtgärdas av den som orsakar/ansvarar för förhållandena. Detta sker i huvudsak först när den som orsakar/ansvarar för förhållandena fått möjlighet att frivilligt utföra utredningar eller åtgärder.

Samhällsbyggnadskontoret kan besluta att ärendet lämnas utan åtgärd om störningen är ringa eller om kostnaden för eventuella åtgärder är orimliga i förhållande till nyttan.

Kontakta oss

Bygglovshandläggare
Tfn: 0491–887 30 (ett gruppnummer)

Telefontid bygglovshandläggare
Måndag–torsdag 09.30–11.30

Byggnadsinspektörer
Tfn: 0491-88 000 (via Servicecenter)