Luftkvalitet

Luftföroreningar kan vålla sjuklighet och förkorta den förväntade livslängden hos människor. De bidrar även till växtskador, korrosion, nedsmutsning, övergödning, försurning och klimatförändringar.

IVL Svenska Miljöinstitutet har utfört mätningar för att kartlägga luftkvaliteten i förhållande till miljökvalitetsnormerna för partiklar (PM10), kvävedioxid (NO2) och bensen. Mätningarna har gjorts på uppdrag av Kalmar läns Luftvårdsförbund och i samarbete med länets tolv kommuner.

Kontakta Servicecenter

Servicecenter hjälper dig med de vanligaste ärendena redan vid första kontakten.
Telefon: 0491–880 00

Öppettider:
Måndag: 07.30-18.00
Tisdag-fredag: 07.30–16.30

E-post: servicecenter@oskarshamn.se


Besöksadress: Stadshuset, Varvsgatan 8, Oskarshamn

Mer information om de mätningar som pågår inom Kalmar län finns att hämta på Naturvårdsverkets och på Luftvårdsförbundets hemsidor. Klicka dig vidare med hjälp av länkarna här nedanför.