Projekt "Giftfri miljö i förskola"

Under 2016 har samhällsbyggnadskontoret deltagit i projektet "Giftfri miljö i förskolan 2016".

Samhällsbyggnadskontoret skickade ut en enkät till förskolechefer i kommunen för att få en bild av nuläget och underlätta deras arbete med att minska barns exponering för farliga ämnen. I enkäten ges också goda exempel på hur andra kommuner jobbar med vissa frågor.

1. Om projektet

Genom projektet vill kommunen hjälpa förskolor i sitt arbete med att minska barns exponering av farliga ämnen. Barn är extra känsliga för farliga ämnen. Farliga ämnen kan till exempel finnas i leksaker, elektronik, textilier, plast och hygienprodukter. Med farliga ämnen menas ämnen som bland annat kan leda till cancer, negativ påverkan på arvsmassan, vara hormonstörande och leda till en försämrad reproduktionsförmåga. Därför är det mycket viktigt att barnens exponering för dessa ämnen minskar.

2. Utbildningsdagarna i hur vi kan skydda barns hälsa

Genom projektet har Länsstyrelsen Kalmar län i samarbete med Landstinget, Regionförbundet och Miljösamverkan sydost anordnat två kunskapsdagar under 2016 för förskolepersonal och miljöhandläggare i ämnet giftfri vardag. Detta för att öka kunskapen om barn och kemikalier samt inspirera till att börja arbeta med dessa frågor.

  • Utbildningstillfälle 1 – Giftfri upphandling
  • Utbildningstillfälle 2 – Skydda barnens hälsa

Ta del av materialet om kemikaliekrav vid offentlig upphandling och hur vi kan arbeta tillsammans för en giftfri vardag för länets barn.

3. Så här svarar förskolorna på enkäten

Nu har projektet tagit fram en broschyr som sammanfattar enkätsvaren och ger en bild av nuläget och ger tips på hur förskolorna kan komma igång med arbetet kring en giftfri miljö i förskolan.

Du får ta del av vad förskolorna tycker att de är bra på och vad de kan bli bättre på. De tycker till exempel att de är bra på att ta bort leksaker som doftar eller är vätskefyllda men tycker att de kan bli bättre på att ställa krav på giftfria produkter vid upphandling.

Broschyren och övrig information om projektet hittar du bland länkarna.