Tillsynsprojekt "Hygien i förskola"

Samhällsbyggnadskontoret deltog i Socialstyrelsens nationella tillsynsprojekt 2009 som handlade om egenkontroll av hygienrutiner och smittskydd i förskolan. Projektet pågick mellan den 1 januari och den 31 december 2009 och genomfördes bland annat för att få en nationell samlad bild av hygienrutiner och egenkontroll på landets förskolor.

1. Tillsynen på förskolorna

Miljö- och byggavdelningen besökte förskolorna under våren 2009 och använde ett tillsynsformulär med frågor om egenkontrollen av hygien i förskolan. Projektet fokuserade på den del av förskolornas egenkontroll som gäller hygien, städning och smittskydd. Vid tillsynsbesöken intervjuades verksamhetsansvarig, förskolechef eller motsvarande. Om ett hygienombud fanns på förskolan kunde även den personen delta vid tillsynsbesöket.

2. Infektioner bland förskolebarn

Barn som går på förskola har enligt forskning mer infektioner, framför allt luftvägsinfektioner, än barn som vistas hemma. Av luftvägsinfektionerna kan 20–30 procent knytas till förskolevistelsen i sig. Spridningen av infektioner i småbarnsgrupper går inte att undvika helt, men med kunskap om smittvägar och sätt att bryta dem gör att risken minskar för smittspridning inom en barngrupp. Ett tips till föräldrar är att de och barnen tvättar sina händer efter att de kommit hem från förskolan för att bryta en smittspridning.

Barnets "dagsform" är också avgörande för när det kan återgå till förskolan efter en infektion. Generellt bör föräldrar och förskolans personal ta hänsyn till följande faktorer:

  • Låt barnets allmäntillstånd avgöra om det kan återgå till förskolan vid eller efter en infektion.
  • Med ett gott allmäntillstånd menas att barnet ska vara piggt, feberfritt och orka delta i förskolans normala aktiviteter, som också kan innebära utomhusvistelse i flera timmar.
  • Ett feberfritt dygn hemma är en bra tumregel.I vissa fall ska återgång till förskolan bedömas i samråd med sjukvården.

3. Projektets resultat

De miljöavdelningar som deltog i projektet rapporterade in sina resultat till Socialstyrelsen som sammanställde dem under våren 2010. Sammanställningen skulle ge en bild av hur hygienen sköts på landets förskolor. Publikation har tagits över av Folkhälsomyndigheten som bildades den 1 januari 2014.