Lantbruk

1. Kort om lantbruk

Med lantbruk menas i stort sett alla verksamheter på landsbygden som producerar livsmedel. Lantbruk kan producera kött, mjölk, ägg, spannmål, foder till djur eller råvaror till industrier. Även viss produktion av energiråvaror räknas till lantbruk.

Regler som gäller för verksamheter med lantbruk finns framför allt i miljöbalken.
Syftet med miljöbalken är att skydda människor och miljö och att stödja en hållbar utveckling.

2. Miljöskydd inom lantbruk

Kontrollen av lantbruken utgår ifrån djurinnehav. Om du har en verksamhet med mer än 10 djurenheter får du miljötillsyn av Samhällsbyggnadskontoret vart tredje år. Har du en mindre verksamhet med färre än 10 djurenheter får du tillsyn vart femte år.

 • De största lantbruken med djur som har mer än 400 djurenheter måste söka tillstånd hos länsstyrelsen i Kalmar.
 • De mellanstora lantbruken med mer än 100 djurenheter men mindre än 400, måste anmäla sin verksamhet till samhällsbyggnadsnämnden.
 • De mindre lantbruken med färre än 100 djurenheter behöver normalt inte ansöka/anmäla sin verksamhet enligt miljölagstiftningen.

På jordbruksverkets hemsida finns beskrivning om hur antalet djurenheter beräknas.

3. Spridning av gödsel

Oskarshamns kommun, utom Kristdala församling, omfattas av Europa Unionens, EU:s nitratdirektiv. Det vill säga regler för spridning och lagring av stallgödsel i kustnära områden.

Detta gäller för Misterhult, Döderhult och Bockara församlingar:

 • Under november till februari är all spridning av gödsel helt förbjuden.
 • Det är inte tillåtet att sprida på tjälad, snötäckt, översvämmad eller vattenmättad mark. Dispens från spridningsförbudet kan ges för tjälad eller snötäckt mark om en extrem situation har uppstått.
 • Mellan 1 augusti och 31 oktober får gödsel bara spridas inför sådd eller i växande gröda. Träda eller stubbåker är inte växande gröda.
 • Du får sprida fastgödsel i oktober i växande gröda eller plöja ner detta inom 12 timmar utan krav på sådd.

Kristdala församling är inte ett nitratkänsligt område. Därför får stallgödsel spridas där under perioden 1 december till 28 februari om den brukas ner inom 12 timmar.

4. Kväve från stallgödsel

EU:s nitratdirektiv reglerar och begränsar tillförsel av kväve på åkermark till 170 kilo per hektar och år. Detta gäller inte om du har färre än tio djurenheter.

På hösten får högst 60 kilo lättillgängligt kväve, ammonium-N, nitrat-N eller urea, tillföras till höstsådda oljeväxter. Annan höstsådd gröda får gödslas med högst 40 kilo lättillgängligt kväve.

5. Fosfor från stallgödsel

Mängden fosfor som du får tillföra din åkermark är begränsad till 22
kilo per hektar och år, beräknat som ett medelvärde under en period om fem år.
Detta gäller inte om du har färre än tio djurenheter. Gödsel som tas emot har
samma begränsning på 22 kilo per hektar och år oavsett storlek på företag och
antal djurenheter.

6. Lagring av stallgödsel

All lagring av stallgödsel ska ske på tätt underlag utan risk för näringsläckage.

 • Om du har nötdjur, hästar, får eller getter gäller åtta månaders lagringsvolym. Med det menas att det måste finnas plats på din gård att lagra all gödsel som dina djur producerar under åtta månaders tid.
 • För annan djurhållning, exempelvis för fläsk och slaktkyckling, gäller tio månaders lagringsvolym.
 • Har du färre än tio men mer än två djurenheter krävs sex månaders lagringsvolym oavsett djurslag.
 • Har du färre än två djurenheter krävs inte att du har någon speciell lagringsvolym. Gödsellagringen får dock inte innebära olägenheter för din omgivning.

7. Spridning av kemiska bekämpningsmedel

Krav på behörighet

För att du ska få använda bekämpningsmedel som klassas som 1L och 2L, krävs det att du har gått igenom en behörighetskurs. Det är länsstyrelsen som anordnar sådana kurser. Behörigheten gäller i fem år. Om du går en repetitionsutbildning efter fem år så behåller du din behörighet.

Krav för att sprida bekämpningsmedel

Om du tänker sprida bekämpningsmedel krävs det att du har rätt utrustning för att kunna bestämma:

 • Temperatur
 • Vindriktning
 • Vindhastighet på platsen

Du är skyldig att ta hänsyn till skyddsavstånd till omgivningen. Den utrustning som du använder för att sprida bekämpningsmedel ska vara anpassad för ändamålet, underhållas väl och vara väl kalibrerad. Du måste vara säker på att spridningen kan ske utan risk för förorening av grundvattnet. Du måste också ta hänsyn till markförhållandena och bekämpningsmedlets rörlighet i marken.

Vad ska framgå i dokumentationen av spridningen?

Det finns krav på att den som sprider bekämpningsmedel klass 1 eller klass 2 ska föra journal. Av dokumentationen ska det framgå:

 • Vilket medel och vilken dos du använt
 • Tidpunkt och plats för spridningen, temperatur och vindförhållanden
 • Vilka skyddsavstånd som hållits till omgivningen
 • Vilka försiktighetsmått som du gjort till skydd mot miljöpåverkan, vid påfyllning och rengöring av utrustningen
 • Motivering och orsak till spridningen

Dokumentationen ska sparas i tre år och ska kunna visas upp för samhällsbyggnadsnämnden.

8. Dieseltankar

Ska du installera en tank för förvaring av dieselolja, bensin eller spillolja? Då måste du anmäla detta till Samhällsbyggnadskontoret innan du gör installationen. När tanken väl är installerad ska den genomgå en besiktning av auktoriserad kontrollant. Besiktningen görs vart sjätte eller vart tolfte år beroende på tankens konstruktion. Ligger tanken inom ett skyddsområde för vattentäkt gäller vart tredje eller vart sjätte år.

Du ska kunna visa upp protokollet från besiktningen vid besök av kontrollerande personal från Samhällsbyggnadskontoret.