Strandskydd

1. Strandskydd

Strandskyddet tillkom 1950 med syftet att bevara allmänhetens friluftsliv. Numera är strandskyddet också till för att bevara land- och vattenområden för att de är biologiskt värdefulla. Strandskyddet skyddar därmed djur och växter som lever på och i närheten av stränderna samt i vattnet.

Det generella strandskyddet är 100 meter från strandkanten både på land och i vattenområdet och inkluderar även undervattensmiljön. Längs med kusten är strandskyddet utökat upp till 300 meter. Strandskyddet gäller samtliga stränder vid havet, insjöar och vattendrag oavsett storlek.

Det är förbjudet att inom strandskyddsområden vidta vissa åtgärder, som till exempel att anlägga, gräva eller bygga något. Du behöver till exempel ansöka om dispens för att bygga en brygga eller ett förråd. Bestämmelserna gäller både i tätort och i glesbygd.

2. Dispens från strandskyddet

För att få bygga, gräva, anlägga eller på annat sätt påverka strandskyddsområdet krävs dispens. För att få dispens från strandskyddet krävs ett särskilt skäl enligt lagen, och att syftet med strandskyddet inte påverkas negativt. I de flesta fall är det kommunen som prövar ansökningar om dispens. Om du planerar en åtgärd inom ett strandskyddsområde som dessutom har ett annat skydd enligt miljöbalkens 7 kapitel prövas din ansökan istället av länsstyrelsen.

Om du vill ha mer information om strandskydd kan du besöka regeringens hemsida eller Naturvårdsverkets hemsida.

Se även broschyr från Boverket.

Kontakta oss

Kristina Erlandsson
Miljö- och byggchef
Tfn: 0491-76 45 64