Arbeten som är på gång nu

1. Jungnergatan-Pilgatan avstängd!

Pga gatuarbeten kommer Pilgatan och Jungnergatan vara avstängda för fordonstrafik i
korsningen Pilgatan/Jungergatan under tiden 22/10-2/11.

Biltrafik hänvisas till infart via Norra Strandgatan.
Cykeltrafik hänvisas via Skolparksgatan.

 

2. Beläggningsarbeten på Ringvägen.

Beläggningsarbeten utförs från och med 1/10 på Ringvägen.
Vissa störningar för trafiken kommer att uppstå.
Välj om möjligt annan färdväg!

3. VA-arbeten Tärnvägen o Trastvägen

Arbete med VA-renovering pågår i Tärnvägen och Trastvägen (sträckan från korsning Orrevägen till korsning Allévägen) i Orrängen, Oskarshamn. Ledningarna för vatten och spillvatten (hushållsavlopp) är gamla och slitna och ledning för dagvatten (regnvatten) saknas i gatan. Omläggning av vatten- och spillvattenledningar kommer att genomföras och för att separera hushållsavlopp och regnvatten kommer en dagvattenledning att dras fram. Arbetet genomförs på entreprenad av Kanonaden Entreprenad AB och planeras pågå t.o.m. december 2018.
Här kan du se en planritning på VA-arbetet.

4. Ombyggnad av Gotlandsrangeringen / 
    utfarten från Gotlandsterminalen

Arbetet pågår med ombyggnad av utfarten från Gotlandterminalen och ytor för rangering av trailers och gods från färjan. Åtgärden är ett led i Inre Hamnen-projektet för att få bort trafiken från Södra kajen utanför stadshuset.

Nu byggs en ny utfartsgata längs järnvägsspåret tillbaka söderut till Lokgatan. Vidare byggs en ny uppställningsyta för trailers där gamla ABB-fastigheten låg.
Området får också ny gatubelysning med LED.

Med anledning av Verkstadsgatans ombyggnad kommer gatubelysningen att vara släckt fram till omkring vecka 42 ( omkring 21/10). 

Entreprenaden utförs av NCC och ska vara klart maj 2019.
Här kan du se en översiktsritning på projektet  

5. Renovering av Norra kajen

Renoveringsarbetet av Norra kajen mellan Brädholmen och Kustbevakningen pågår.
Arbetet består främst av undervattensarbeten, men även kajbandet ovan vattenytan renoveras på vissa ställen.
Arbetet ska pågrå fram till september månad, med uppehåll under sommaren för hamnsaneringen i området.
Entreprenaden utförs av Svensk Sjöentreprenad. 

6. Vatten- o avloppsarbeten i Dalkroken, Kristdala

Arbetet pågår med omläggning av VA-ledningarna i Dalkroken.
Arbetet beräknas vara slutfört under hösten 2018.

Arbetet utförs för att säkerställa driften av ledningarna och undvika framtida driftstörningar. Ledningarna för vatten och spillvatten (hushållsavlopp) är gamla och slitna och dessutom saknas ledning för dagvatten (regnvatten) i gatan i dagsläget. För att separera hushållsavlopp och regnvatten kommer en ny dagvattenledning att dras fram i gatan, med påkopplingsmöjlighet för samtliga fastigheter längs med sträckan.

Vid arbeten av den här typen kommer vissa störningar i framkomlighet och vattenleverans tyvärr att vara oundvikliga. Vi hoppas att ni kan ha överseende med detta! Arbetet genomförs av Tekniska kontoret i egen regi.

7. Gång- o cykelbana längs Kristdalavägen i Påskallavik

Arbetet pågår med utbyggnad av gång- o cykelbana längs Kristdalavägen i Påskallavik, från hållplatsen vid E22an till Herrgården vid Kustvägen.
Samtidigt byts alla belysningsstolpar och armaturer till LED-belysning.
Under arbetet släcks befintlig gatubelysning.
Ny gatubelysning monteras 1-26 oktober!

Entreprenaden utförs av Kanonaden AB och GC-banan ska vara klar till 26/10.

8. Cykelbana Åsavägen

Arbetet med att färdigställa cykelbanan längs Åsavägen hela sträckan ut till Kvastmossen pågår. Tidigare har det saknats en bit under E22an mellan östra och västra rampen, denna görs nu färdig.
Arbetet utförs av Skanska och ska vara klart under hösten.