Arbeten som är på gång nu

1. Ombyggnad av Gotlandsrangeringen / 
    utfarten från Gotlandsterminalen

Kommunen har påbörjat ombyggnad av utfarten från Gotlandterminalen och ytor för rangering av trailers och gods från färjan. Åtgärden är ett led i Inre Hamnen-projektet för att få bort trafiken från Södra kajen utanför stadshuset.

Nu byggs en ny utfartsgata längs järnvägsspåret tillbaka söderut till Lokgatan. Vidare byggs en ny uppställningsyta för trailers där befintliga gamla ABB-fastigheten ligger.
Området får också ny gatubelysning med LED.

Entreprenaden utförs av NCC och ska vara klart maj 2019.
Här kan du se en översiktsritning på projektet  

2. Infarten, ny industrigata

Arbetet pågår med en ny industrigata, Infarten, strax norr om Fårbo Åkeri på vägen ut mot Storskogen. Gatan byggs för det planerade industriområdet ut mot E22.
Arbetet utförs av AB Gilbert Gustafssons Entreprenadfirma, och skall vara klart till sommaren 2018.

3. Renovering av Norra kajen

Kommunen har påbörjat renoveringsarbetet av Norra kajen mellan Brädholmen och Kustbevakningen.
Arbetet består främst av undervattensarbeten, men även kajbandet ovan vattenytan renoveras på vissa ställen.
Arbetet ska pågrå fram till september månad, med uppehåll under sommaren för hamnsaneringen i området.
Entreprenaden utförs av Svensk Sjöentreprenad.

4. Ombyggnad av torgytan "Träffen", Postmästargatan samt parkeringar i kv Iris vid COOPs nybygge.

Ombyggnad av ytorna runt nya COOPs utbyggnad i centrum pågår. En ny torgyta skapas väster om utbyggnaden med bla belysta skulpturer och vattenspel. Även Postmästargatan mellan COOP och "systembolagshuset" kommer att byggas om. Markbeläggningen blir liknande den på Västra Torggatan, med mörka o vita betongplattor i schackmönster, detta för att knyta samman centrum.
Arbetet utförs på entreprenad av NCC och ska vara klart till juni 2018.
Här kan du se en illustration på utformningen

En ny offentlig toalett kommer även att anläggas i kvarteret Loke 5 vid gamla resecentrum. Ska vara klart till sommaren 2018. 

5. Avlopp till Kilen 

Entreprenaden med att förse Kilen med kommunalt avlopp pågår. Området har sedan tidigare kommunalt vatten. I projektet ingår även ett utbyte av den gamla vattenledningen samt gräva ner befintliga kablar för elförsörjningen. Entreprenaden är påbörjad och utförs av PEAB. De ska vara klara till april 2018.

6. Fyrmästaregången i Ekebo, nya villatomter

Arbetet med utbyggnad av vatten o avlopp, fjärrvärme, el o fiber på Fyrmästaregången inom Ekebo-området pågår. Här skapas 15 st nya villatomter som blir terrasserade vilket underlättar kommande byggnation.
De nya tomterna kommer att släppas i maj 2018 
Arbetet utförs på entreprenad av NCC, och ska vara klart till 30 april 2018.

7. Ny vattenledning i Saltviksvägen

Arbetet pågår med att bygga en ny vattenledning i Saltviksvägen från Kolberga (Jägarstigen) till Saltvik (Skonarevägen).
Idag finns bara en matarledning från Kolberga och norrut till Saltvik, och inträffar driftstörning (tex en vattenläcka) på denna ledning drabbas alla norr om störningen.
Den nya ledningen byggs för att säkra vattenförsörjningen från Kolberga och norrut.
Då ledningen kommer att förläggas i Saltviksvägen kommer vissa trafikstörningar i samband med arbetet att uppstå.
Etapp 1 (Jägarstigen-Metargatan) är nästan klar och Etapp 2 (Metargatan-Skonarevägen) pågår och beräknas blir klar under våren 2018. Arbetet utförs på entreprenad av Kanonaden AB.

8. Vatten- o avloppsarbeten i Dalkroken, Kristdala

Tekniska kontoret håller på med omläggning av VA-ledningarna i Dalkroken (sträckan från kurvan innan Norrängsgatan till korsning Björkgatan). Arbetet beräknas vara slutfört innan våren 2018 men tidplanen beror på vintervädret.

Arbetet utförs för att säkerställa driften av ledningarna och undvika framtida driftstörningar. Ledningarna för vatten och spillvatten (hushållsavlopp) är gamla och slitna och dessutom saknas ledning för dagvatten (regnvatten) i gatan i dagsläget. För att separera hushållsavlopp och regnvatten kommer en ny dagvattenledning att dras fram i gatan, med påkopplingsmöjlighet för samtliga fastigheter längs med sträckan.

Vid arbeten av den här typen kommer vissa störningar i framkomlighet och vattenleverans tyvärr att vara oundvikliga. Vi hoppas att ni kan ha överseende med detta! Arbetet genomförs av Tekniska kontoret i egen regi.

9. Byggstart för Hamnparken vid fd Bomans fanérfabrik.

Arbetet med att bygga om Bomans Fanerfabriks område till park och bostäder pågår. Arbetet utförs av NCC på uppdrag av kommunen.
Entreprenaden omfattar förutom parken även arbeten med närliggande gator samt en lekplats.
Arbetena ska vara klara till sommaren 2018.
Här kan du se en illustration av projektet.

10. Vattenledningsarbeten Påskallavik/Stridsholm till Emmekalv

Arbetet pågår med byte av vattenledning mellan Påskallavik/Stridsholm och Emsfors/Emmekalv. Ledningsomläggningen startar vid motionsspåret bakom Stridsholmsvägen och den aktuella sträckan avslutas vid korsning Kustvägen/Emmekalvsvägen.
Arbetet utförs för att förbättra ledningsstatusen och ge ökad driftsäkerhet.
I samband med omkopplingar av vattnet kommer vattenabonnenter i Emsfors, Emmekalv och Skruvshult att tillfälligt bli utan vatten – information kommer att lämnas ut i god tid innan dessa tillfällen.

11. Gång- o cykelbana längs Kristdalavägen i Påskallavik

Arbetet inleds inom kort med utbyggnad av gång- o cykelbana längs Kristdalavägen i Påskallavik, från hållplatsen vid E22an till Herrgården vid Kustvägen.
Samtidigt med utbyggnaden kommer Trafikverket att byta alla belysningsstolpar och armaturer till LED-belysning.
Entreprenaden utförs av Kanonaden AB och ska vara klar till september i höst.