Arbeten som är på gång nu

1. Ombyggnad av Gotlandsrangeringen / 
    utfarten från Gotlandsterminalen

Arbetet pågår med ombyggnad av utfarten från Gotlandterminalen och ytor för rangering av trailers och gods från färjan. Åtgärden är ett led i Inre Hamnen-projektet för att få bort trafiken från Södra kajen utanför stadshuset.

Nu byggs en ny utfartsgata längs järnvägsspåret tillbaka söderut till Lokgatan. Vidare byggs en ny uppställningsyta för trailers där befintliga gamla ABB-fastigheten ligger.
Området får också ny gatubelysning med LED.

Entreprenaden utförs av NCC och ska vara klart maj 2019.
Här kan du se en översiktsritning på projektet  

2. Renovering av Norra kajen

Renoveringsarbetet av Norra kajen mellan Brädholmen och Kustbevakningen pågår.
Arbetet består främst av undervattensarbeten, men även kajbandet ovan vattenytan renoveras på vissa ställen.
Arbetet ska pågrå fram till september månad, med uppehåll under sommaren för hamnsaneringen i området.
Entreprenaden utförs av Svensk Sjöentreprenad. 

3. Vatten- o avloppsarbeten i Dalkroken, Kristdala, återupptas

Tekniska kontoret planerar att under vecka 33-34 återuppta arbetet med omläggning av VA-ledningarna i Dalkroken. Arbetet kommer att fortsätta från den punkt där det avbröts inför vinter och norr ut mot Björkgatan.
Arbetet beräknas vara slutfört under hösten 2018.

Arbetet utförs för att säkerställa driften av ledningarna och undvika framtida driftstörningar. Ledningarna för vatten och spillvatten (hushållsavlopp) är gamla och slitna och dessutom saknas ledning för dagvatten (regnvatten) i gatan i dagsläget. För att separera hushållsavlopp och regnvatten kommer en ny dagvattenledning att dras fram i gatan, med påkopplingsmöjlighet för samtliga fastigheter längs med sträckan.

Vid arbeten av den här typen kommer vissa störningar i framkomlighet och vattenleverans tyvärr att vara oundvikliga. Vi hoppas att ni kan ha överseende med detta! Arbetet genomförs av Tekniska kontoret i egen regi.

4. Gång- o cykelbana längs Kristdalavägen i Påskallavik

Arbetet pågår med utbyggnad av gång- o cykelbana längs Kristdalavägen i Påskallavik, från hållplatsen vid E22an till Herrgården vid Kustvägen.
Samtidigt med utbyggnaden kommer Trafikverket att byta alla belysningsstolpar och armaturer till LED-belysning.
Under arbetet släcks befintlig gatubelysning! (Även del av Bagaregatan o Uddegatan berörs av släckningen)
Entreprenaden utförs av Kanonaden AB och ska vara klar till september i höst.

5. Renovering av avloppsledningar i Tallvägen och Skogskyrkogården i Oskarshamn samt Kristdalavägen/Vattugatan i Påskallavik.

Avloppsledningarna och brunnar på ovanstående sträckor kommer att renovewras under vecka 33-34.
Arbetet utförs som schaktfri renovering (infodring). Projektet utförs på entreprenad av Aarsleff Rörtekning AB.

6. Cykelväg Oskarshamn-Figeholm

Cykelvägen mellan Oskarshamn-Figeholm, via Saltvik och Dragskär, är nu färdig och öppnad.
Här kan du se en översikt på sträckningen

7. Cykelbana Åsavägen

Arbetet har påbörjats med att färdigställa cykelbanan längs Åsavägen hela sträckan ut till Kvastmossen. Tidigare har det saknats en bit under E22an mellan östra och västra rampen, denna görs nu färdig.
Arbetet utförs av Skanska och ska vara klart under sommaren.