Arbeten som är på gång nu

1. Övergång till P-skiva

På flertalet av kommunens P-platser i centrum och Södertorn kommer from 1 juli P-skiva att tillämpas.
P-skivor finns att hämta gratis på Turistbyrån, Servicecenter(Stadshuset) och vissa affärer from vecka 28. Ni som ännu inte skaffat er en P-skiva kan tills vidare nyttja en handskriven lapp med er ankomsttid och lägga i framrutan.
Maximala parkeringstiden gäller fortfarande enligt skyltningen för respektive parkeringsplats.

2. Ledningsarbeten i Nynäsvägen, Oskarshamn

Tekniska kontoret har påbörjat omläggningen av VA-ledningarna i Nynäsvägen. Arbetet utförs i egen regi och beräknas vara klara under september månad. 

3. Nytt resecentrum vid järnvägsstationen

Arbetet pågår för nya resecentrum vid järnvägsstationen. Meparten av markarbetena är klara, men en mindre del i anslutning till stationshuset kvarstår till hösten 2017, efter att ombyggnaden av stationshuset är klart. Arbetet utförs på entreprenad av NCC.

4. Avlopp till Kilen 

Entreprenör är upphandlad för att förse Kilen med kommunalt avlopp. Området har sedan tidigare kommunalt vatten. I projektet ingår även ett utbyte av den gamla vattenledningen samt gräva ner befintliga kablar för elförsörjningen. Entreprenaden är påbörjad och utförs av PEAB. De ska vara klara till april 2018.

5. Ledningsarbeten i Furuvägen o Trankärrsvägen

Arbetet har påbörjats med vatten och avloppsledningarna i Furuvägen mellan Hantverksgatan och Trankärrsvägen, samt in på Trankärrsvägen, samtidigt kompletteras ledningarna med dagvattenledning.
Arbetet utförs på entreprenad av PEAB och ska vara klart under hösten 2017.

6. Fyrmästaregången i Ekebo, nya villatomter

Arbetet med utbyggnad av vatten o avlopp, fjärrvärme, el o fiber på Fyrmästaregången inom Ekebo-området har påbörjats. Här skapas 15 st nya villatomter som blir terrasserade vilket underlättar kommande byggnation.
De nya tomterna kommer att släppas under maj månad 2018.
Arbetet utförs på entreprenad av NCC, och ska vara klart till 30 april 2018.

7. Ny vattenledning i Saltviksvägen

Efter sommaren påbörjas arbetet med en ny vattenledning i Saltviksvägen från Kolberga (Jägarstigen) till Saltvik (Skonarevägen).
Idag finns bara en matarledning från Kolberga och norrut till Saltvik, och inträffar driftstörning (tex en vattenläcka) på denna ledning drabbas alla norr om störningen.
Den nya ledningen byggs för att säkra vattenförsörjningen från Kolberga och norrut.
Då ledningen kommer att förläggas i Saltviksvägen kommer vissa trafikstörningar i samband med arbetet att uppstå.
Projektet beräknas klart innan vintern.

8. Utbyggnad av Bästemansbacken, Saltvik

Kommunen har påbörjat utbyggnaden av Bästemansbacken
från nuvarande vägslut till Ovädersleden/Domänvägen. Utbyggnaden av gatan sker
i enlighet med den gällande detaljplanen från 1993-03-11.
Tekniska kontoret ska dessutom under hösten förnya vatten- och avloppsledningarna i
Matrosvägen inför kommande va-arbeten på Ovädersleden och Kvarnviksvägen samt
förbereda för VA till Dragskär via Matrosvägen. Under den period detta arbete pågår erfordras en omledningsväg, varför detta projekt nu har påskyndats.
Vägen kommer i detta skede att utföras av enklare standard (grusväg) i avvaktan
på eventuell framtida bebyggelse i området

9. Beläggningsarbeten i Kristdala

Under vecka 34-35 kommer beläggningsarbeten att pågå på flera gator inom Kristdala samhälle. Var vaksam på skyltning och följ vakters anvisningar!