Arbeten som är på gång nu

1. Ombyggnad av Gotlandsrangeringen / 
    utfarten från Gotlandsterminalen

Kommunen har påbörjat ombyggnad av utfarten från Gotlandterminalen och ytor för rangering av trailers och gods från färjan. Åtgärden är ett led i Inre Hamnen-projektet för att få bort trafiken från Södra kajen utanför stadshuset.

Nu byggs en ny utfartsgata längs järnvägsspåret tillbaka söderut till Lokgatan. Vidare byggs en ny uppställningsyta för trailers där befintliga gamla ABB-fastigheten ligger.
Området får också ny gatubelysning med LED.

Entreprenaden utförs av NCC och ska vara klart maj 2019.
Här kan du se en översiktsritning på projektet  

2. Renovering av Norra kajen

Kommunen har påbörjat renoveringsarbetet av Norra kajen mellan Brädholmen och Kustbevakningen.
Arbetet består främst av undervattensarbeten, men även kajbandet ovan vattenytan renoveras på vissa ställen.
Arbetet ska pågrå fram till september månad, med uppehåll under sommaren för hamnsaneringen i området.
Entreprenaden utförs av Svensk Sjöentreprenad.

3. Ombyggnad av torgytan "Träffen", Postmästargatan samt parkeringar i kv Iris vid COOPs nybygge.

Ombyggnad av ytorna runt nya COOPs utbyggnad närmar sig färdigställande. En ny torgyta har skapats väster om utbyggnaden med bla belysta skulpturer och vattenspel. Även Postmästargatan mellan COOP och "systembolagshuset" har byggts om. Markbeläggningen blir liknande den på Västra Torggatan, med mörka o vita betongplattor i schackmönster, detta för att knyta samman centrum.
Arbetet utförs på entreprenad av NCC och ska vara klart till juni 2018.
Här kan du se en illustration på utformningen

En ny offentlig toalett kommer även att anläggas i kvarteret Loke 5 vid gamla resecentrum. Ska vara klart till sommaren 2018. 

4. Vatten- o avloppsarbeten i Dalkroken, Kristdala

Tekniska kontoret håller på med omläggning av VA-ledningarna i Dalkroken (sträckan från kurvan innan Norrängsgatan till korsning Björkgatan). Arbetet beräknas vara slutfört under hösten 2018.

Arbetet utförs för att säkerställa driften av ledningarna och undvika framtida driftstörningar. Ledningarna för vatten och spillvatten (hushållsavlopp) är gamla och slitna och dessutom saknas ledning för dagvatten (regnvatten) i gatan i dagsläget. För att separera hushållsavlopp och regnvatten kommer en ny dagvattenledning att dras fram i gatan, med påkopplingsmöjlighet för samtliga fastigheter längs med sträckan.

Vid arbeten av den här typen kommer vissa störningar i framkomlighet och vattenleverans tyvärr att vara oundvikliga. Vi hoppas att ni kan ha överseende med detta! Arbetet genomförs av Tekniska kontoret i egen regi.

5. Byggstart för Hamnparken vid fd Bomans fanérfabrik.

Arbetet med att bygga om Bomans Fanerfabriks område till park och bostäder pågår. Arbetet utförs av NCC på uppdrag av kommunen.
Entreprenaden omfattar förutom parken även arbeten med närliggande gator samt en lekplats.
Arbetena ska vara klara till sommaren 2018.
Här kan du se en illustration av projektet.

6. Vattenledningsarbeten Påskallavik/Stridsholm till Emmekalv

Arbetet pågår med byte av vattenledning mellan Påskallavik/Stridsholm och Emsfors/Emmekalv. Ledningsomläggningen startar vid motionsspåret bakom Stridsholmsvägen och den aktuella sträckan avslutas vid korsning Kustvägen/Emmekalvsvägen.
Arbetet utförs för att förbättra ledningsstatusen och ge ökad driftsäkerhet.
I samband med omkopplingar av vattnet kommer vattenabonnenter i Emsfors, Emmekalv och Skruvshult att tillfälligt bli utan vatten – information kommer att lämnas ut i god tid innan dessa tillfällen.

7. Gång- o cykelbana längs Kristdalavägen i Påskallavik

Arbetet pågår med utbyggnad av gång- o cykelbana längs Kristdalavägen i Påskallavik, från hållplatsen vid E22an till Herrgården vid Kustvägen.
Samtidigt med utbyggnaden kommer Trafikverket att byta alla belysningsstolpar och armaturer till LED-belysning.
Under arbetet släcks befintlig gatubelysning! (Även del av Bagaregatan o Uddegatan berörs av släckningen)
Entreprenaden utförs av Kanonaden AB och ska vara klar till september i höst.

8. Byte av va-serviser på Tallvägen

Arbetet pågår med att byta alla vatten- och avloppsserviser på Tallvägen. Arbetet medför vissa trafikstörningar som vi hoppas ni har överseende med. Arbetet beräknas klart under sommaren 2018.

9. Renovering av avloppsledningar i Tallvägen och Skogskyrkogården i Oskarshamn samt Kristdalavägen/Vattugatan i Påskallavik.

Avloppsledningarna och brunnar på ovanstående sträckor kommer att renovewras under vecka 33-34.
Arbetet utförs som schaktfri renovering (infodring). Projektet utförs på entreprenad av Aarsleff Rörtekning AB.

10. Cykelväg Oskarshamn-Figeholm

Nu pågår färdigställandet av cykelvägen sträckan Oskarshamn-Figeholm, via Saltvik och Dragskär. Arbetet med att bygga ny väg pågår mellan Lerhorvan (Stora Saltvik) till Hultet (Dragskär). På övriga sträckor nyttjas befintliga vägar.
Invigning är planerad till 11/7.
Här kan du se en översikt på sträckningen

11. Cykelbana Åsavägen

Arbetet har påbörjats med att färdigställa cykelbanan längs Åsavägen hela sträckan ut till Kvastmossen. Tidigare har det saknats en bit under E22an mellan östra och västra rampen, denna görs nu färdig.
Arbetet utförs av Skanska och ska vara klart under sommaren.