Arbeten som är på gång nu

1. Övergång till P-skiva

På flertalet av kommunens P-platser i centrum och Södertorn kommer from 1 juli P-skiva att tillämpas. Omskyltningen påbörjas vecka 25 (19/6).
Ni som ännu inte skaffat er en P-skiva kan tills vidare nyttja en handskriven lapp med er ankomsttid och lägga i framrutan.
Maximala parkeringstiden gäller fortfarande enligt skyltningen för respektive parkeringsplats.

2. Asfalteringsarbeten Stengatan m fl gator

Korsningen Stengatan/Södra Långgatan med anslutande gatusträckning kommer under vecka 28 att förses med ny asfalt. Arbete kommer till största delen att utföras nattetid.

3. Gång- o cykelbana längs Karlsborgsvägen

Arbetet pågår med att bygga gång- och cykelbana (GC-bana) längs Karlsborgsvägen i Kristineberg. Utförandet blir liknande det som gjordes på Kristinebergsvägen förra året.
Arbetet utförs på entreprenad av Skanska, och ska vara klart till juli månad 2017.

4. Ledningsarbeten i Nynäsvägen, Oskarshamn

Tekniska kontoret har påbörjat omläggningen av VA-ledningarna i Nynäsvägen. Arbetet utförs i egen regi och beräknas vara klara under september månad. 

5. Nytt resecentrum vid järnvägsstationen

Arbetet pågår för nya resecentrum vid järnvägsstationen. Meparten av markarbetena är klara, men en mindre del i anslutning till stationshuset kvarstår till hösten 2017, efter att ombyggnaden av stationshuset är klart. Arbetet utförs på entreprenad av NCC.

6. VA-utbyggnad till Långö–Kråkelund

Arbetet närmar sig slutet med att bygga vatten- och avloppsledningar från Simpvarp ut till Långö och Kråkelund. Kommunen ska köpa renvatten av OKG och få leverera avloppsvattnet tillbaka till reningsverket vid Simpvarp. Arbetet utförs på entreprenad av NCC. Ledningarna ska vara klara till juli månad 2017.

7. Avlopp till Kilen 

Entreprenör är upphandlad för att förse Kilen med kommunalt avlopp. Området har sedan tidigare kommunalt vatten. I projektet ingår även ett utbyte av den gamla vattenledningen samt gräva ner befintliga kablar för elförsörjningen. Byggstart är planerad till sommaren 2017 och kommer att utföras på entreprenad av PEAB. De ska vara klara till april 2018.

8. Ledningsarbeten i Furuvägen o Trankärrsvägen

Arbetet har påbörjats med vatten och avloppsledningarna i Furuvägen mellan Hantverksgatan och Trankärrsvägen, samt in på Trankärrsvägen, samtidigt kompletteras ledningarna med dagvattenledning.
Arbetet utförs på entreprenad av PEAB och ska vara klart under hösten 2017.

9. Fyrmästaregången i Ekebo, nya villatomter

Arbetet med utbyggnad av vatten o avlopp, fjärrvärme, el o fiber på Fyrmästaregången inom Ekebo-området har påbörjats. Här skapas 15 st nya villatomter som blir terrasserade vilket underlättar kommande byggnation.
De nya tomterna kommer att släppas under maj månad 2018.
Arbetet utförs på entreprenad av NCC, och ska vara klart till 30 april 2018.

10. VA-utbyggnad Nya vägen, Bockara

Nya vatten- och avloppsledningar läggs på Nya vägen 35-39 i Bockara. Fastigheterna har tidigare haft tillgång till kommunalt vatten, men saknat avloppsanslutningar. Fastigheterna ligger i nära anslutning till kommunens skyddsområde för Bockara vattentäkt. Arbetet pågår och ska vara klart till 1 juli, och utförs på uppdrag från kommunen av Skanska.