Arbeten som är på gång nu

1. HANTVERKSGATAN STÄNGS

Med anledning av COOPs utbyggnad kommer Hantverksgatan att stängas för all trafik (både fordon och gående) norr om Slottsgatan måndag 2 januari. Gående hänvisas till Postmästargatan och Vikingsgatan, alt Västra Torggatan.

2. Ombyggnad av Hantverksgatan (Biogränd)

Hantverksgatan mellan Köpmangatan och Postmästargatan kommer att byggas om med anledning av COOPs utbyggnad. 

Arbetet omfattar ombyggnad av gaturummet till sk gångfartsområde, där gående och fordon ska samsas om utrymmet. På västra sidan (mot Sagabiografen) kommer ledstråk för synskadade att byggas, med anslutningar in till butiksentréer. Gatan kommer att likna nyss ombyggda Östra Torggatan. COOPs utbyggnad medför att Hantverksgatan stängs av kommer denna sträcka i fortsättningen att bli dubbelriktad, i höjd med Hantverksgatan 6 kommer därför en vändplan att byggas.

3. Ledningsarbeten i Fabriksvägen, Figeholm

Arbetet har inletts med vatten- och avloppsledningarna i Fabriksvägen, Figeholm.  Vattenledningarna ska bytas och avloppet renoveras, samt att alla servisledningar ska bytas fram till tomtgräns.  Då Fabriksvägen är en smal gata kommer trafiken att påverkas i ganska stor omfattning. Arbetet utförs på entreprenad av NCC.

4. Ombyggnad av Hantverksgatan (Döderhultarns plats) samt
Södra Långgatan och kv Iris.

Ombyggnad av Hantverksgatan framför Kulturhuset och biblioteket pågår. Hantverksgatan ska flyttas öster ut mot kyrkogården och församlingshemmet. Framför kulturhuset skapas en torgyta med en allmän del med sittplatser och vistelseytor. På södra delen av ytan blir p-platserna kvar.
På Södra Långgatan byggs busshållplatser för linjetrafiken, dels ner mot nya resecentrum vid järnvägsstationen samt för linjer mot väster på norra sidan. På kvarteret Iris (nuv resecentrum) anläggs nya p-platser. Arbetena beräknas starta efter sommaren och Kulturhustorget ska vara klart till 15 december och arbetena på kv Iris till våren 2017. Entreprenaden utförs av Kanonaden AB.

5. Nytt resecentrum vid järnvägsstationen

Arbetet pågår för nya resecentrum vid järnvägsstationen. Nya hållplatslägen ska byggas både på Åsavägen och den del av Skeppsbron som ingår i nya resecentrum. Merparten av markarbetena ska vara klara under hösten, men mindre delar i anslutning till stationshuset kvarstår till våren 2017. Arbetet utförs av NCC.

6. Strandpromenaden camping till camping

Arbetet har inletts för strandpromenaden camping-camping på sträckan från Hemvägen (Coop på Humleplan) genom naturområdet bakom SAFT, förbi koloniområdet till oljecisternerna vid Knutsbo. Utformningen blir likannde den vid Gunnarsö, grusväg med LED-belysning. Bygget utförs av tekniska kontoret med hjälp av underentreprenörer.

7. VA-utbyggnad till Långö–Kråkelund

Arbetet har startat med att bygga vatten- och avloppsledningar från Simpvarp ut till Långö och Kråkelund. Kommunen ska köpa renvatten av OKG och få leverera avloppsvattnet tillbaka till reningsverket vid Simpvarp. Till största delen kommer dessa ledningar att förläggas på sjöbotten. Arbetet utförs på entreprenad av NCC. Ledningarna ska vara klara till sommaren 2017.

8. Avlopp till Kilen

Planeringen har inletts för att förse Kilen med kommunalt avlopp. Området har sedan tidigare kommunalt vatten. I projektet ingår även ett utbyte av den gamla vattenledningen. Byggstart är planerad till våren 2017.

9. Ledningsarbeten i Furuvägen o Trankärrsvägen

Under våren kommer vatten och avloppsledningarna i Furuvägen mellan Hantverksgatan och Trankärrsvägen, samt in på Trankärrsvägen, att läggas om, samtidigt kompletteras ledningarna med dagvattenledning.

Kontakta Servicecenter

Servicecenter hjälper dig med de vanligaste ärendena redan vid första kontakten.
Telefon: 0491–880 00

Öppettider:
Måndag: 07.30-18.00
Tisdag-fredag: 07.30–16.30

E-post: servicecenter@oskarshamn.se


Besöksadress: Stadshuset, Varvsgatan 8, Oskarshamn