Arbeten som är på gång nu

1. Ändring av bashastighet från 50 km/h till 40 km/h inom Oskarshamns tätort

Tekniska nämnden har beslutat att ändra bashastigheten från 50 km/h till 40 km/h i Oskarshamns tättbebyggda område samt i Bockara, Emsfors, Figeholm, Fårbo, Kristdala, Misterhult och Påskallavik. Arbetet med att ändra bashastigheten från 50 km/h till 40 km/h har påbörjats i Oskarshamns tätort. I övriga områden genomförs arbetet så snart vi kommit överens med trafikverket.

2. Övergång till P-skiva

På flertalet av kommunens P-platser i centrum och Södertorn tillämpas from 1 juli P-skiva.
P-skivor finns att hämta gratis på Turistbyrån, Servicecenter(Stadshuset) och vissa affärer from vecka 28. Ni som ännu inte skaffat er en P-skiva kan tills vidare nyttja en handskriven lapp med er ankomsttid och lägga i framrutan.
Maximala parkeringstiden gäller fortfarande enligt skyltningen för respektive parkeringsplats.

3. Ombyggnad av torgytan "Träffen", Postmästargatan samt parkeringar i kv Iris vid COOPs nybygge.

Ombyggnad av ytorna runt nya COOPs utbyggnad i centrum pågår. En ny torgyta skapas väster om utbyggnaden med bla belysta skulpturer och vattenspel. Även Postmästargatan mellan COOP och "systembolagshuset" kommer att byggas om. Markbeläggningen blir liknande den på Västra Torggatan, med mörka o vita betongplattor i schackmönster, detta för att knyta samman centrum.
Även parkeringsplatserna söder om COOP och mot Vikingsgatan byggs om.
Arbetet utförs på entreprenad av NCC och ska vara klart till juni 2018.
Här kan du se en illustration på utformningen

4. Nytt resecentrum vid järnvägsstationen

Arbetet med nya resecentrum vid järnvägsstationen är nu avslutat.
Invigning sker lördag 16 december kl 12:00.

5. Avlopp till Kilen 

Entreprenaden med att förse Kilen med kommunalt avlopp pågår. Området har sedan tidigare kommunalt vatten. I projektet ingår även ett utbyte av den gamla vattenledningen samt gräva ner befintliga kablar för elförsörjningen. Entreprenaden är påbörjad och utförs av PEAB. De ska vara klara till april 2018.

6. Fyrmästaregången i Ekebo, nya villatomter

Arbetet med utbyggnad av vatten o avlopp, fjärrvärme, el o fiber på Fyrmästaregången inom Ekebo-området pågår. Här skapas 15 st nya villatomter som blir terrasserade vilket underlättar kommande byggnation.
De nya tomterna kommer att släppas i april/maj 2018 
Arbetet utförs på entreprenad av NCC, och ska vara klart till 30 april 2018.

7. Ny vattenledning i Saltviksvägen

Arbetet pågår med att bygga en ny vattenledning i Saltviksvägen från Kolberga (Jägarstigen) till Saltvik (Skonarevägen).
Idag finns bara en matarledning från Kolberga och norrut till Saltvik, och inträffar driftstörning (tex en vattenläcka) på denna ledning drabbas alla norr om störningen.
Den nya ledningen byggs för att säkra vattenförsörjningen från Kolberga och norrut.
Då ledningen kommer att förläggas i Saltviksvägen kommer vissa trafikstörningar i samband med arbetet att uppstå.
Etapp 1 (Jägarstigen-Metargatan) ska vara klar till jul och Etapp 2 (Metargatan-Skonarevägen) blir klar till våren 2018. Arbetet utförs på entreprenad av Kanonaden AB.

8. VA-ledningsarbeten i Matrosvägen, Saltvik

Arbetet pågår i egen regi med omläggning av vattenledningen i Matrosvägen, från Matrosvägen 15 till "Eken" vid Ovädersleden.
Syftet med ledningsarbetet är att säkerställa driften av vattenledningen samt utöka kapaciteten i ledningsnätet. Under tiden schaktningsarbetena pågår kommer trafiken tillfälligt att ledas om runt Bästemansbacken.
Vid de tillfällen då omkoppling av vattenförsörjningen från den gamla till den nya vattenledningen utförs kommer vattnet tillfälligt att stängas av. Berörda fastigheter kommer att informeras innan utförandet. 

9. Vatten- o avloppsarbeten i Dalkroken, Kristdala

Tekniska kontoret håller på med omläggning av VA-ledningarna i Dalkroken (sträckan från kurvan innan Norrängsgatan till korsning Björkgatan). Arbetet beräknas vara slutfört innan våren 2018 men tidplanen beror på vintervädret.

Arbetet utförs för att säkerställa driften av ledningarna och undvika framtida driftstörningar. Ledningarna för vatten och spillvatten (hushållsavlopp) är gamla och slitna och dessutom saknas ledning för dagvatten (regnvatten) i gatan i dagsläget. För att separera hushållsavlopp och regnvatten kommer en ny dagvattenledning att dras fram i gatan, med påkopplingsmöjlighet för samtliga fastigheter längs med sträckan.

Vid arbeten av den här typen kommer vissa störningar i framkomlighet och vattenleverans tyvärr att vara oundvikliga. Vi hoppas att ni kan ha överseende med detta! Arbetet genomförs av Tekniska kontoret i egen regi.

10. Byggstart för Hamnparken vid fd Bomans fanérfabrik.

Arbetet med att bygga om Bomans Fanerfabriks område till park och bostäder pågår. Arbetet utförs av NCC på uppdrag av kommunen.
Entreprenaden omfattar förutom parken även arbeten med närliggande gator samt en lekplats.
Arbetena ska vara klara till sommaren 2018.
Här kan du se en illustration av projektet.

11. Vattenledningsarbeten Påskallavik/Stridsholm till Emmekalv

Med planerad start vecka 49 kommer schaktning att påbörjas i Påskallavik för byte av vattenledning mellan Påskallavik/Stridsholm och Emsfors/Emmekalv. Ledningsomläggningen startar vid motionsspåret bakom Stridsholmsvägen och den aktuella sträckan avslutas vid korsning Kustvägen/Emmekalvsvägen.
Arbetet utförs för att förbättra ledningsstatusen och ge ökad driftsäkerhet.
I samband med omkopplingar av vattnet kommer vattenabonnenter i Emsfors, Emmekalv och Skruvshult att tillfälligt bli utan vatten – information kommer att lämnas ut i god tid innan dessa tillfällen.