Arbeten som är på gång nu

1. Ändring av bashastighet från 50 km/h till 40 km/h inom Oskarshamns tätort

Tekniska nämnden har beslutat att ändra bashastigheten från 50 km/h till 40 km/h i Oskarshamns tättbebyggda område samt i Bockara, Emsfors, Figeholm, Fårbo, Kristdala, Misterhult och Påskallavik. Arbetet med att ändra bashastigheten från 50 km/h till 40 km/h har påbörjats i Oskarshamns tätort. I övriga områden genomförs arbetet så snart vi kommit överens med trafikverket.

2. Övergång till P-skiva

På flertalet av kommunens P-platser i centrum och Södertorn tillämpas from 1 juli P-skiva.
P-skivor finns att hämta gratis på Turistbyrån, Servicecenter(Stadshuset) och vissa affärer from vecka 28. Ni som ännu inte skaffat er en P-skiva kan tills vidare nyttja en handskriven lapp med er ankomsttid och lägga i framrutan.
Maximala parkeringstiden gäller fortfarande enligt skyltningen för respektive parkeringsplats.

3. Ombyggnad av torgytan "Träffen", Postmästargatan samt parkeringar i kv Iris vid COOPs nybygge.

Ombyggnad av ytorna runt nya COOPs utbyggnad inleds inom kort. En ny torgyta skapas väster om utbyggnaden med bla belysta skulpturer och vattenspel. Även Postmästargatan mellan COOP och "systembolagshuset" kommer att byggas om. Markbeläggningen blir liknande den på Västra Torggatan, med mörka o vita betongplattor i schackmönster, detta för att knyta samman centrum.
Även parkeringsplatserna söder om COOP och mot Vikingsgatan byggs om.
Arbetet utförs på entreprenad av NCC och ska vara klart till juni 2018.
Här kan du se en illustration på utformningen

4. Nytt resecentrum vid järnvägsstationen

Arbetet pågår för nya resecentrum vid järnvägsstationen. Meparten av markarbetena är klara, men en mindre del i anslutning till stationshuset kvarstår till hösten 2017, efter att ombyggnaden av stationshuset är klart. Arbetet utförs på entreprenad av NCC.

5. Avlopp till Kilen 

Entreprenaden med att förse Kilen med kommunalt avlopp har påbörjats. Området har sedan tidigare kommunalt vatten. I projektet ingår även ett utbyte av den gamla vattenledningen samt gräva ner befintliga kablar för elförsörjningen. Entreprenaden är påbörjad och utförs av PEAB. De ska vara klara till april 2018.

6. Fyrmästaregången i Ekebo, nya villatomter

Arbetet med utbyggnad av vatten o avlopp, fjärrvärme, el o fiber på Fyrmästaregången inom Ekebo-området pågår. Här skapas 15 st nya villatomter som blir terrasserade vilket underlättar kommande byggnation.
De nya tomterna kommer att släppas i april/maj 2018 
Arbetet utförs på entreprenad av NCC, och ska vara klart till 30 april 2018.

7. Ny vattenledning i Saltviksvägen

Arbetet har inletts med att bygga en ny vattenledning i Saltviksvägen från Kolberga (Jägarstigen) till Saltvik (Skonarevägen).
Idag finns bara en matarledning från Kolberga och norrut till Saltvik, och inträffar driftstörning (tex en vattenläcka) på denna ledning drabbas alla norr om störningen.
Den nya ledningen byggs för att säkra vattenförsörjningen från Kolberga och norrut.
Då ledningen kommer att förläggas i Saltviksvägen kommer vissa trafikstörningar i samband med arbetet att uppstå.
Etapp 1 (Jägarstigen-Metargatan) ska vara klar till jul och Etapp 2 (Metargatan-Skonarevägen) blir klar till våren 2018. Arbetet utförs på entreprenad av Kanonaden AB.

8. Utbyggnad av Bästemansbacken, Saltvik

Kommunen är i slutskedet på utbyggnaden av Bästemansbacken från nuvarande vägslut till Ovädersleden/Domänvägen. Utbyggnaden av gatan sker i enlighet med den gällande detaljplanen från 1993-03-11.
Tekniska kontoret ska dessutom under hösten förnya vatten- och avloppsledningarna i
Matrosvägen inför kommande va-arbeten på Ovädersleden och Kvarnviksvägen samt
förbereda för VA till Dragskär via Matrosvägen. Under den period detta arbete pågår erfordras en omledningsväg, varför detta projekt nu har påskyndats.
Vägen kommer i detta skede att utföras av enklare standard (grusväg) i avvaktan
på eventuell framtida bebyggelse i området

9. Vatten- o avloppsarbeten i Dalkroken, Kristdala

Tekniska kontoret har påbörjat omläggning av VA-ledningarna i Dalkroken (sträckan från kurvan innan Norrängsgatan till korsning Björkgatan). Arbetet beräknas vara slutfört innan våren 2018 men tidplanen beror på vintervädret.

Arbetet utförs för att säkerställa driften av ledningarna och undvika framtida driftstörningar. Ledningarna för vatten och spillvatten (hushållsavlopp) är gamla och slitna och dessutom saknas ledning för dagvatten (regnvatten) i gatan i dagsläget. För att separera hushållsavlopp och regnvatten kommer en ny dagvattenledning att dras fram i gatan, med påkopplingsmöjlighet för samtliga fastigheter längs med sträckan.

Vid arbeten av den här typen kommer vissa störningar i framkomlighet och vattenleverans tyvärr att vara oundvikliga. Vi hoppas att ni kan ha överseende med detta! Arbetet genomförs av Tekniska kontoret i egen regi.