Arbeten som är på gång nu

1. Gång- o cykelbana längs Karlsborgsvägen

Inom kort inleds arbetet med att bygga gång- och cykelbana (GC-bana) längs Karlsborgsvägen i Kristineberg. Utförandet blir liknande det som gjordes på Kristinebergsvägen förra året.
Arbetet utförs på entreprenad av Skanska, och ska vara klart till sommaren 2017.

2. Ledningsarbeten i Nynäsvägen, Oskarshamn

Under våren 2017 kommer VA-ledningarna i Nynäsvägen att läggas om och kompletteras med dagvattenledningar. Utredning och projektering pågår.

3. Ombyggnad av Hantverksgatan (Döderhultarns plats) samt
Södra Långgatan och kv Iris.

Ombyggnad av Hantverksgatan framför Kulturhuset och biblioteket pågår. Framför kulturhuset skapas en torgyta med en allmän del med sittplatser och vistelseytor. På södra delen av ytan blir p-platserna kvar.
På Södra Långgatan byggs busshållplatser för linjetrafiken, dels ner mot nya resecentrum vid järnvägsstationen samt för linjer mot väster på norra sidan. På kvarteret Iris (gamla resecentrum) anläggs nya p-platser. Arbetena beräknas vara klara till 15 maj. Entreprenaden utförs av Kanonaden AB.

4. Nytt resecentrum vid järnvägsstationen

Arbetet pågår för nya resecentrum vid järnvägsstationen. Nya hållplatslägen har byggts både på Åsavägen och den del av Skeppsbron som ingår i nya resecentrum. Merparten av markarbetena är klara, men mindre delar i anslutning till stationshuset kvarstår till hösten 2017, efter att ombyggnaden av stationshuset är klart. Arbetet utförs av NCC.

5. Strandpromenaden camping till camping

Arbetet har inletts för strandpromenaden camping-camping på sträckan från Hemvägen (Coop på Humleplan) genom naturområdet bakom SAFT, förbi koloniområdet till oljecisternerna vid Knutsbo. Utformningen blir likannde den vid Gunnarsö, grusväg med LED-belysning. Bygget utförs av tekniska kontoret med hjälp av underentreprenörer.

6. VA-utbyggnad till Långö–Kråkelund

Arbetet har startat med att bygga vatten- och avloppsledningar från Simpvarp ut till Långö och Kråkelund. Kommunen ska köpa renvatten av OKG och få leverera avloppsvattnet tillbaka till reningsverket vid Simpvarp. Till största delen kommer dessa ledningar att förläggas på sjöbotten. Arbetet utförs på entreprenad av NCC. Ledningarna ska vara klara till sommaren 2017.

7. Avlopp till Kilen

Planeringen har inletts för att förse Kilen med kommunalt avlopp. Området har sedan tidigare kommunalt vatten. I projektet ingår även ett utbyte av den gamla vattenledningen. Byggstart är planerad till våren 2017.

8. Ledningsarbeten i Furuvägen o Trankärrsvägen

Under våren kommer vatten och avloppsledningarna i Furuvägen mellan Hantverksgatan och Trankärrsvägen, samt in på Trankärrsvägen, att läggas om, samtidigt kompletteras ledningarna med dagvattenledning.

Kontakta Servicecenter

Servicecenter hjälper dig med de vanligaste ärendena redan vid första kontakten.
Telefon: 0491–880 00

Öppettider:
Måndag: 07.30-18.00
Tisdag-fredag: 07.30–16.30

E-post: servicecenter@oskarshamn.se


Besöksadress: Stadshuset, Varvsgatan 8, Oskarshamn