Trafik och parkering

Trafik och Parkering

Det är Tekniska kontoret som ansvarar för all parkering på gator, vägar och allmänna platser, så kallad gatumark. När du parkerar i bostadsområden, vid butiker och serviceinrättningar, kallas det tomtmark och där är det ofta bolag som ansvarar för övervakningen.

Så länge får du parkera

Om det inte står något annat skyltat får du parkera under högst 24 timmar på parkeringsplats, gata, väg eller annan allmän plats. Detta gäller vardagar utom dagen före söndag och helgdag. Om det finns parkeringsautomat ska du betala där och lägga biljetten väl synlig i framrutan.
Vare sig du går, cyklar, åker kollektivt eller kör bil ska du på ett tryggt och säkert sätt kunna röra dig på Oskarshamns gator och vägar.

1. Parkeringsskiva

För att reglera långtidsparkeringen på allmänna parkeringsplatser, har vi från och med 1 juli 2017 inrättat fri parkering med p-skiva på vissa ställen i Oskarshamns centrum. Skyltarna visar hur länge du får parkera. Se kartan för att hitta parkeringsplatserna där p-skivan gäller. Parkeringsskivan är gratis och kan hämtas på Tekniska kontoret,
Södra Fabriksgatan 20 och på attraktiva Oskarshamn, Hantverksgatan 3.

Regler och bestämmelser för användning av P-skivan:
- P-skivan ska ställas in på den närmast följande halvtimmen respektive heltimme av ankomsttiden.
- P-skivans inställningar får inte ändras under en pågående parkering, hur lång tid du får stå parkerad finns angiven i tilläggstavlan under P-skivans skylt.
- P-skivan ska vara lätt synligt, och bör placeras innanför vindrutans högersida.
- Om du ankommer till parkeringsplatsen före p-skivans tidsbegränsning, ska den ställas in på klockslaget när begränsningen börjar.

2. Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Kommunen kan bevilja parkeringstillstånd för rörelsehindrade enligt trafikförordningen. Parkeringstillståndet gäller inte bara i den egna kommunen utan även i hela landet och samtliga EU-länder. Tillståndet kan utfärdas både till rörelsehindrade som själva kör motordrivna fordon eller som passagerare, om särskilda skäl föreligger. Bedömningen av rörelsehindret grundar sig på gångförmågan. Parkeringstillståndet är personligt och får endast användas av innehavaren själv. Ansökan prövas alltid av den kommun där sökande är folkbokförd. Ansökan skall bestyrkas med läkarintyg, fotografi av det slag som erfodras för körkort samt namnteckning skall bifogas.
Ansökningsblankett. Handläggningstid beräknas till ca 6 veckor
Ansökningsblanketten skickas till:
Oskarshamns kommun
Servicecenter
Box 706
578 28 Oskarshamn

3. Telefonparkering

På alla avgiftsbelagda parkeringsplatser kan du använda dig av så kallad telefonparkering. Telefonparkering innebär att du kan betala parkeringsavgiften via din telefon. Oskarshamns kommuns operatörer är Parkster, EasyparkParkOnOff och SMS park. Du kan läsa mer om telefonparkering på operatörernas hemsidor.

4. Kortbetalning

Vi har även börjat med kortbetalning på en del automater i Oskarshamn. Utbyggnad pågår! Du kan även betala med mobiltelefon på alla avgiftsbelagda platser i Oskarshamn. Givetvis går det att betala med mynt. Om ett system inte fungerar, exempelvis med kort måste du använda mynt eller telefonparkering. Anvisningar hur telefonparkering fungerar finns på automaterna. Telefonparkering fungerar även om automaten är ur funktion.

5. Parkeringskort

Parkeringskort är ett alternativt betalningsätt till kontantbetalning i P- mätare / automat. Det innebär att man i förväg köper ett kort som användes till parkering på de kommunala allmänna avgiftsbelagda parkeringsplatserna för att göra det bekvämare för långtidsparkerare, service- företag m fl som annars måste ha växelpengar till hands. ( Förskottsbetalning av parkerings- tid ). OBS ! längsta skyltade tid gäller. Se folder Parkeringskort.

Parkeringskort säljes på:

Oskarshamns kommun Servicecenter Box 706 572 28 Oskarshamn

Besöksadress: Varvsgatan 8 Öppettider: Måndag-fredag: 07.30-16.30

6. Parkeringsanmärkning

Här hittar du information om hur du betalar parkeringsanmärkningar och om vad du ska göra om du tycker att du har fått en felaktig anmärkning.
Transportstyrelsen sköter administrationen av parkeringsanmärkningar som är utfärdade på kommunens gator. Vi sköter däremot inte administrationen åt privata parkeringsbolag.Transportstyrelsen bevakar att inbetalningar sker inom den föreskrivna tiden skickar ut inbetalningskort och påminnelser överlämnar obetalda ärenden till Kronofogden.

Tycker du att du felaktigt fått en parkeringsanmärkning?

Om du anser att du felaktigt fått en parkeringsanmärkning, kan du ansöka om rättelse. Det gör du genom att besöka polisstationen på den ort där du har fått parkeringsanmärkningen. Om din ansökan inte godkänns, kan du skriva och bestrida betalningsansvaret (överklaga). Brevet skickar du till den adress som finns angiven på parkeringsanmärkningen. Tänk på att felparkeringsavgiften ska betalas, även om du anser att den är felaktig. Du får tillbaka avgiften om din ansökan godkänns. Bestämmelserna om felparkeringsaavgifter finns i lag (1976:206) om felparkeringsavgift.

Så här betalar du avgiften

Inbetalning ska göras till något av följande:

Transportstyrlesen som har Plusgiro 80 51 02-1, Bankgiro 5051-6905
Om du inte använder det förtryckta inbetalningskortet som du har fått, måste du ange ärendenummer eller OCR-/ referensnummer, som framgår av din avi. Det är alltid ägaren till det aktuella fordonet som ansvarar för att avgiften betalas in.

Felparkeringsavgifter

Beloppet på felparkeringsavgifter varierar mellan kommunerna. Det här gäller inom Oskarshamns kommun: 250 kr om du inte betalar parkeringsavgiften. 500 kr om du stannar eller parkerar där det inte är tillåtet. 800 kr om du stannar eller parkerar på plats avsedd för handikappade.

Har du frågor om parkeringsanmärkningar ?
Kontakta kundtjänst på Transportstyrelsen för fordonsfrågor på 0771- 14 15 16

7. Lokala trafikföreskrifter

Lokala trafikföreskrifter utfärdas för till exempel parkering, parkeringsförbud, hastighetsbegränsning med mera.

I Oskarshamns kommun beslutas lokala trafikföreskrifter av Tekniska nämnden, som också är kommunens trafiknämnd.

De lokala trafikföreskrifterna finns samlade i en sökbar databas hos Transportstyrelsen. Svensk trafikföreskriftssamling.

8. Markupplåtelse

Nästan alla platser utomhus i Oskarshamn där allmänheten kan röra sig är offentlig plats, till exempel trottoarer, torg och parker. För att få använda offentlig plats till försäljning, evenemang och liknande måste normalt tillstånd sökas hos polismyndigheten. Kommunen yttrar sig över ansökningarna och har vetorätt, det vill säga polismyndigheten kan inte utfärda tillstånd om kommunen avstyrker ansökan. Vid vissa så kallade markupplåtelser är kommunen tillståndsgivare till exempel torghandel. Läs mer på polisens hemsida.

Tillstånd behövs till exempel för:

 • Affischering (även cirkusaffischering och valaffischering)
 • Byggupplag, byggnadsställningar, inplankning, byggskyltar
 • Containrar
 • Reklam
 • Marknader och övriga evenemang
 • Ambulerande försäljning
 • Försäljning utanför butik
 • Uteserveringar
 • Cirkusar
 • Försäljning av julgranar
 • Glasskiosker

9. Trafikanordningsplan

För att få utföra väg- och gatuarbeten inom Oskarshamns kommun där kommunen är väghållare krävs att en trafikinordningsplan (TA-plan) upprättas. TA-planen beskriver vilken typ av skyltar, avstängningar och vägmärken som krävs för att upprätthålla en god trafiksäkerhet och skydd på arbetsplatsen för de som arbetar där samt vägledning och ledning för trafikanterna. Tillgängligheten för funktionshindrade och oskyddade skall speciellt beaktas i stadens centrala delar. TA-planen som skall godkännas skall även finnas som kopia på arbetsplatsen. Utmärkning ska i första hand ske utifrån Handboken Arbete på Väg som finns att hämtas på Sveriges Kommuner och Landstings hemsida. Där finns även en mindre exempelsamling. I övrigt hänvisas till Trafikverkets hemsida där det finns flera exempel

Ansöknings blankett Trafikanordningsplan.

10. Trafiksäkerheten vid din tomt

Se över trafiksäkerheten vid din tomt! Vad du som tomtägare kan göra.
Det kan gömma sig ett barn på vägen bakom den höga häcken.
Även en del träd och häckar bära frukt och grenarna hänger ut i cykelbanorna och på trottoarerna. Den som cyklar/går kan få grenar i ansiktet. - Gå en runda på din tomt med en sekatör eller häcksax och tänk över vilka trafiksäkerhetsfällor det finns.

Ser du att det finns trafikfällor som dessa på kommunens mark så hör gärna av dig!
Telefon 0491-880 00 till Servicecenter. Mer information om höjder och siktlinjer finns i en broschyr som heter Klippa häcken!

Vintertid vid Snö och Halka, Halt och snöigt på gångbanor.

Parkeringsfrågor handlägges av Trafikingenjör Noor Attar Bash

                                     Parkeringsskiva


Kontakta oss

Noor Attar Bash
Trafikingenjör
Besöksadress:
Södra fabriksgatan 20
572 36 Oskarshamn