Aktuella gatuarbeten

Här har vi samlat alla aktuella pågående arbeten inom gatuavdelning. Vilka gator som exempelvis är avstängda, alternativvägar och beläggningsarbeten.

 • 18 jan 2019-31 maj 2022

  VA-utbyggnad Dragskär

  Arbetet med att förse Dragskär med kommunalt vatten- och avlopp är nu färdigt. Slutbesiktning gjordes den 19 maj 2020 med godkänt resultat. Ni som skickat in er anslutnings-ansökan med anmälan och...

 • 07 okt 2019-01 jan 2021

  Ö STORSKOGEN nytt industriområde

  Arbetet pågår med markplanering av ca 65 000 m2 industrimark, mellan Fårbo Åkeris fastighet och E22an.Arbetet består främst av bergsprängning och uppfyllnad av lågpartier.Entreprenaden utförs av...

 • 24 feb-19 jun 2020

  Rödslevägen, ny vattenledning

  Rödslevägen, sträckan Vides väg-Kummelvägen, kommer under våren att få en ny vattenledning, samtidigt byts samtliga servisledningar på sträckan.Projektet är en del av arbetet med att säkerställa...

 • 13 mar-31 aug 2020

  Aktivitetspark Hamntorget Norra kajen

  Arbetet med etapp 1 av Hamntorget har påbörjats.I entreprenaden ingår bl a att anlägga ett trädäck med sittplatser och grillplats samt gräsytor och gångvägar till de nya padeltennisbanorna i...

 • 01 apr 2020-15 maj 2021

  Östra Storskogen Etapp 2

  Etapp 2 av Östra Storskogens industriomåde påbörjas inom kort. Etappen omfattar sprängning av ca 32 000 m3 berg, jordschakt och terrassering för blivande industrimark. Utbyggnad av ca 300 m...

 • 01 apr-31 jul 2020

  VA-ledningsarbeten i Björkholmsvägen o Hamneviksvägen

  Tekniska kontoret kommer under april-juli 2020 genomföra omläggning av spillvattenledningen (avloppsledningen) i Bjökholmsvägen och Hamneviksvägen.  Avverkning av träd för arbetet genomförs under...

 • 15 apr-30 jun 2020

  VA-ledningsarbete i Allévägen-Kyrkogårdsgatan

  Tekniska kontoret kommer under våren -20 genomföra nyläggning av dagvattenledningar i Allévägen-Kyrkogårdsgatan Skälet till att vi bygger ut dagvattensystemet i området är att vi vill separera...

 • 22 apr-30 nov 2020

  Ombyggnad Skeppsbrokajen

  Skeppsbrokajen kommer att byggas om med renovering av kajen samt uppfräschning av gångstråket längs kajen. Arbetet utförs av NCC och skall vara färdigt i slutet av november 2020.

 • 25 maj-08 aug 2020

  Renovering avloppsledningar

  Under sommaren kommer renovering av huvudledningar för spillvatten att genomföras uppdelat i fem olika delprojekt runtom i Oskarshamn. Renoveringen kommer att utföras som infodring av befintliga...