Omläggning VA-ledningar Dockgatan Figeholm

Med start under vecka 31 kommer omläggning av befintliga vatten- och avloppsledningar att utföras i Dockgatan. Sträckan som berörs av va-arbetena är från korsningen med Fabriksvägen till Figeholms reningsverk, totalt ca 500 m.

I samband med ledningsarbetena kommer Dockgatan även att breddas på en plats, två nya mötesplatser kommer att upprättas och vägförstärkning utförs (gäller sträckan söder om villaområdet).

Entreprenaden är en del i ett större projekt som innefattar ombyggnation av reningsverket i Figeholm och kommer att följas av ett ytterligare projekt med omläggning av va-ledningar från centrala Figeholm till Fabriksvägen.

Under tiden som arbetet pågår kommer framkomligheten i Dockgatan tidvis vara begränsad, vi hoppas på er förståelse för ev. trafikstörningar.

Arbetet utförs av Kanonaden Entreprenad AB och kommer att slutföras under oktober månad 2020.