Renovering avloppsledningar

Under sommaren kommer renovering av huvudledningar för spillvatten att genomföras uppdelat i fem olika delprojekt runtom i Oskarshamn. Renoveringen kommer att utföras som infodring av befintliga ledningar, d.v.s. ett nytt foder monteras schaktfritt i anslutning till lednings innervägg. I samband med ledningsrenoveringen kommer även brunnar på de aktuella ledningarna att renoveras.

Arbetet kommer att genomföras på sträckor i områdena kring Stångehamnsvägen, Karlsborgsvägen, Norrtorn, Oskarshamns sjukhus och Carlesons väg.

Projektet är uppdelat i två etapper och kommer att pågå under v. 23-25 samt 32. Entreprenör är NCC Sverige AB.