VA-utbyggnad Dragskär

Arbetet pågår med att förse Dragskär med kommunalt vatten- och avlopp är inne i slutfasen. Schaktningsarbetet för ledningarna är klart. 

Vi väntar nu bara på ström från Oskarshamn Energi till våra avloppspumpstationer.  

Området ute på Draget och en del av Benkroksvägen är utförda med ett sk LTA-system, där varje fastighet har en egen liten avloppspump som pumpar iväg avloppsvattnet. Områdena vid övrig del av Benkroksvägen samt Spjutvägen förses med konventionellt självfallssystem.
 
Hela projektet ska vara klart till våren (maj) 2020.
Arbetet utförs av Kanonaden Entreprenad AB, på uppdrag av Tekniska kontoret.

Här hittar du en översiktsplan på hela projektet

 

INFORMATION TILL BERÖRDA FASTIGHETSÄGARE
- Blankett "Ansökan om anslutning till kommmunens allmänna va-anläggning" , till Tekniska kontoret

- Blankett "Anmälan ej bygglovpliktig åtgärd"  , till Samhällsbyggnadskontoret

- Instruktion "Anmälan om instllation av vatten och/eller avlopp" 

- Anvisning "Installation av vattenmätare" 

- "Vägledning för installation av villapumpstation" 

- "Vägledning för elinstallation av villapumpstation" 

- Checklista för fastighetsägare/entreprenörer 

- Checklista för platsbesök/driftsättning av villapumpstation 

- Produktblad villapumpstation Flygt Compit 900 3fas

- Produktblad sommarhusventil 

- Riktlinjer materialval VA Oskarshamns kommun 

- Information om avbetalningsplan