Bidrag till enskilda vägar

Driftbidrag för år 2019

Samtliga kommunala vägbidrag för 2019 kommer att betalas ut under mars / april 2020. För de vägar som även har bidrag från Trafikverket utgår det kommunala vägbidraget med viss procent av Trafikverkets beviljade bidrag. För bidragen som betalas ut avseende år 2019 utgör det kommunala bidraget 29 % av Trafikverkets beviljade bidrag. 

OBSERVERA!
Om ert driftbidrag inte har erhållits senast 15 april -20 kan detta bero på att vi har fått ett flertal utbetalningar i retur på grund av felaktiga kontonummer. Tekniska kontoret får sedan några år tillbaka inte något meddelande om föränding av kontonummer från Trafikverket. Tekniska kontoret måste därför få in styrkta handlingar om förändringar som rör kontonummer för att driftbidraget ska kunna betalas ut.

______________

Driftbidrag

Enskilda väghållare kan erhålla bidrag för drift och underhåll av privata vägar. Bidrag sökes hos Trafikverket. Enskilda vägar som Trafikverket beviljat bidrag för kommer automatiskt att även få bidrag från kommunen genom information från Trafikverket.

För enskilda vägar som inte uppfyller Trafikverkets krav kan det i vissa fall erhållas kommunalt bidrag för drift och underhåll. Detta bidrag sökes direkt hos kommunen.

Kommunens regler för stöd till enskild väghållning

Författningssamling nr 339.1
Kommunens driftsbidrag utbetalas för närvarande med upp till 40 procent av Trafikverkets utbetalade driftsstöd till enskilda vägar med statligt och kommunalt driftsbidrag.

Till enskilda vägar med enbart kommunalt driftsbidrag utbetalas 5,25 kronor per meter väg. Inget bidrag utgår dock för vägar kortare än 300 meter, en sträcka som också avräknas på de bidragsberättigade vägarna.

Investeringsbidrag

För närvarande finns inga medel för att lämna bidrag till investeringar (upprustningar/nybyggnader) av enskilda vägar.

Handläggare för dessa frågor hos Tekniska kontoret är Christer Nesting.