Naturreservat

De här två naturreservaten har Oskarshamns kommun tillsynen av 

Översiktskarta naturreservaten

NATURRESERVATET FAGAREKE

Fagereke är ett av Oskarshamns större tätortsnära skogsområde. Likt de flesta andra tätortsnära skogar är Fagereke ett område där många olika intressen konkurrerar.

Det tänkta reservatområdet är variationsrikt och delvis kuperat med inslag av bergsbranter, lodytor och små klyftor. Det är en mosaik av ädellövskog, trädbeklädda betesmarker och öppna marker där stora delar av området karakteriseras av lång hävdkontinuitet samt den stora mängden äldre grova ädellövträd präglar reservatets utseende.

Det finns rikligt med grova ekar som har stora kronor, dessa växer främst i backar och på åkerholmar. Förutom av ek går det att finna individer av ask, lönn, lind, hassel och tall.

Cirka 50 av kommunens 630 jätteträd finns inom reservatets gränser. Gamla hagmarksekar är en väldigt viktig livsmiljö. Eken är det artrikste värdträdet i Sverige och ett enskilt träd kan hysa över 500 olika arter, bland annat lavar, mossor, insekter, svampar och fåglar.

En stor del av de skyddsvärda arterna, t.ex. ekoxe och läderbagge, som hittats i reservatsområdet är knutna till gamla grova ädellövträd. Området som både har en ansenlig mängd äldre grova träd och en god återväxt av träd är sällsynta och återfinns främst utspridda i Blekinge, längs Smålandskusten och i Östergötland. Vilket gör Fagereke området till en extra skyddsvärd miljö.

I området finns det en del olika vandringsstigar, två av dessa är 3,0 km och 1,9 km samt även en led för hästar.

Hitta till Fagereke, vid Norra vägen finns det en parkering nedanför skidbacken. Karta

NATURRESERVATET SJÖBOVIKEN

Sjöboviken är ett av Oskarshamns större vildvuxna tätortsnära skogsområden. Södra delen av området har på grund av sin delvis eländiga terräng varit förskonad från intensivt skogsbruk, vilket har gjort att det i dag är stora ytor med ädellövsnaturskog. Skogen har en orörd prägel och här finns livsrum för växter och djur som missgynnas i kulturskogen.

Områdets biologiska potential är dessutom extra hög eftersom området har anknytning till vatten
(hög luftfuktighet) och innehåller död ved av olika nedbrytningsstadier. Norra delen an området skiljer sig stort från den södra delen då marken är förhållandevis platt och ligger inom före detta Kristinebergs herrgårds inägomarker.

I reservatets område är det dominerands trädslaget ek men inslaget av ask, lind och lönn är stort. Området präglas av uppstickande berg och blockrika sluttningar. På flera grova askar finns den rödlistade kraterlaven och på en klen hamlad lönn vid kärret finns den mycket ovanliga rosa lundlaven.

I området finns det en led på ca 2,0km, denna är kuperad med en del branta stigningar.

Hitta till Sjöboviken, kör till Norgetvägen, efter 200meter på denna väg finns en parkering eller på Stångehamnsvägen finns det också en parkering. Karta

 

Stor gran naturreservat


Sjöboviken, repräcke efter kuperad sträcka på den blåa promenad slingan.
Liten bro över ett av vattendragen i Sjöboviken