Skötsel av gångbanor

Utanför privata fastigheter har fastighetsägaren ett skötselansvar för gångbanan både sommar och vinter. Ansvaret omfattar sommartid att ta bort ogräs och annan växtlighet, sopa upp och ta bort orenligheter och skräp samt hålla minst 2,3 meter höjd fritt från utväxande grenar och buskar. Vintertid omfattar ansvaret även snöröjning och halkbekämpning.