Vinterväghållning inom Oskarshamn

Klassindelning av gator i Oskarshamn

Gatunätet är indelat i två klasser inom Oskarshamn. I princip har indelningen gjorts enligt nedanstående:

Klass 1

Trafikleder, viktiga matargator, gator med busstrafik, gator till skolor, service-inrättningar och parkeringsplatser, industrigator samt gator med stora nivåskillnader.
Till klass 1 hänföres också samtliga gång- och cykelvägar, gångbanor och trappor. På gång- och cykelvägar påbörjas snöröjning vid 5 cm snödjup.

Klass 2

Resterande gator.

Gångbanor

Gångbanor som kommunen ansvarar för räknas till klass 1. Fastighetsägare ansvarar normalt för gångbanan utanför sin fastighet.

Vinterväg klass 1

Arbeten utföres vardagar och helgdagar normalt 03.00 - 22.00. Målsättningen är att vägar och gator skall vara framkomliga hela dygnet. Körytor bör hållas is- och snöfria.

Halkbekämpning påbörjas när halka uppstått. Arbetet bör vara avslutat inom 8 timmar. Sandning utföres endast i undantagsfall. Normalt använde vi salt som halkbekämpning.
Snöröjning påbörjas när snödjupet är mer än 5-8 centimeter. Snöröjningen bör vara avslutad inom cirka 12 timmar efter avslutat snöfall.

Vinterväg klass 2

Arbeten utföres vardagar normalt 03.00 - 22.00. Målsättningen är att vägar och gator bör vara framkomliga hela dygnet med åtminstonde en plogbredd. Vid exceptionella förhållanden tollereras att gatan inte är framkomlig under natten. Packad jämn snö och halka tolereras på körbanan.
På klass 2 halkbekämpar vi normalt inte.
Snöröjning påbörjas när snödjupet är mer än 10-15 centimeter. Snöröjningen bör vara avslutad inom cirka 24 timmar efter avslutat snöfall (gäller vardagar).

Karta snöröjning Oskarshamn

På alla större och statliga vägar har Trafikverket ansvaret för väghållningen,
här kan du se deras insatstider inom Kalmar län:
-Snöröjning statliga vägar i Kalmar län

Snöröjning