Remiss av Hållbarhetsprogram 14 dec 2017 till 14 mars 2018

Just nu pågår arbete med att ta fram ett hållbarhetsprogram, för att samla alla mål och pågående hållbarhetsarbete i kommunen.

Programmet var ute på remiss mellan 14 december 2017 till 14 mars 2018, och förväntas vara klart våren 2018. Just nu bearbetas remissvaren och programmet kommer att omarbetas utifrån inkomna synpunkter.

Remissversionen hittar du under sidan "Hållbarhetsprogram 2017 remissversion" som det finns en länk till på denna sida.

Oskarshamns kommuns hållbarhetsprogram är ett kommunövergripande styrdokument som omfattar kommunens förvaltningar och bolag. Programmet är tillsammans med kommunens vision och översiktsplan det dokument som visar riktningen för det långsiktiga arbetet i kommunen och hur vi vill att vår kommun skall utvecklas. Programmet gäller till 2030 och riktar sig i första hand till kommunens nämnder och förvaltningar samt bolag och omfattar kommunens hela geografiska yta.

Hållbarhetsprogrammet ska användas som ett övergripande paraply och ge en struktur för kommunens insatser inom olika områden som bidrar till en hållbar utveckling. Det ska också kunna användas för att engagera andra delar av samhället – näringsliv, invånare och föreningar - i arbetet med att skapa livskvalitet för alla som bor och verkar i vår kommun.

Hållbarhetsprogrammet bygger på det regionala utvecklingsprogrammet, folkhälsoarbetet samt dokument relaterade till klimat och miljö. FN:s globala mål för hållbar utveckling och de nationella miljömålen ligger också till grund för programmet.