Strategiskt miljöarbete

Oskarshamn är medlem i föreningen Sveriges Ekokommuner sedan sommaren 2015. Föreningen består av drygt 100 kommuner och har som mål att bidra till en hållbar samhällsutveckling.

Vad innebär det att vara medlem i Sveriges Ekokommuner?

Som medlem ska kommunen arbeta med det uthålliga samhället som ett övergripande mål för verksamheterna. Kommunen ska vara en förebild i arbetet för en hållbar utveckling på lokal nivå. Kommunen har tillgång till föreningens nätverk med kunniga personer, utbildningar, möten och nätverksträffas och förväntas delta aktivt i nätverket med att ta till sig och sprida goda exempel och idéer.

De fyra hållbarhetsprinciperna utgör ramen för det hållbara samhället och föreningens verksamhet

Genom att följa principerna säkerställer vi att vi inte systematiskt förstör de sociala och ekologiska systemen som vi är beroende av. De fungerar som instruktioner för att skapa ett välmående samhälle idag och i framtiden.

Strategiskt och praktiskt arbete för miljön och sociala värden

På strategisk nivå arbetas principer för en hållbar utveckling in i exempelvis den nya översiktsplanen och används bland annat i arbetet med miljömål och folkhälsa.

Praktiskt genomförs olika åtgärder och projekt för att exempelvis minska bensin- och dieselförbränning, förbättra cykelbanor, bygga ut kommunalt avlopp och att öka ungdomars delaktighet i demokratin. Alla dessa delar bidrar till en hållbar utveckling.

Oskarshamn har också gått med i ett treårigt forskningsprojekt som ska stötta kommuner och regioners arbete för hållbar utveckling i verksamheten. Projektet kallas "Hållbar kommun- och regionutveckling" och drivs av Blekinge Tekniska Högskola (BTH). Läs mer om projektet för hållbar utveckling på BTH:s hemsida.

Gröna nyckeltal

Genom gemensamma nyckeltal följer kommunerna upp att utvecklingen i medlemskommunerna går åt "rätt" håll, d v s mot en hållbar utveckling. Läs mer om de gröna nyckeltalen för Oskarshamn.

Kontakta oss

Kristina Hägg-Blecher
Hållbarhetsstrateg
Tfn: 0491-88 310
Samhällsbyggnadskontoret
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Varvsgatan 8
Oskarshamn