Mättjänster

Husutstakning

Efter att bygglov beviljats sker ett byggsamråd. Där bestäms om byggnaden behöver stakas ut. Detta innebär att husets läge märks ut så att det sedan hamnar på rätt ställe enligt det beviljade bygglovet.

Grovutstakning

Grovutstakning krävs inte men underlättar markarbetet på byggplatsen. Den ger ett ungefärligt läge var på tomten huset kommer att uppföras och ger bättre förutsättningar för att planera schaktning av marken inför grundläggningen. En grovutstakning ingår i priset för en beställd finutstakning.

Finutstakning

Finutstakning är den utstakning som är ett krav. Den anger byggnadens läge med hög noggrannhet. Markering kan göras på två sätt: med spikar som sätts på träprofiler som byggherren sedan spänner upp linor emellan, eller genom att slå ner korta träpålar där det med spik markeras var hushörnets läge ligger.

Oftast görs finutstakningen efter fasadmått enligt den ritningen som ligger till grund för bygglovet. Vill du ha huset utstakat efter grundmåtten för att kunna gjuta en grund direkt efter dessa så notera detta i din beställning. Bifoga måttsatt ritning på grunden.

För att beställa husutstakning så skickar du in en ifylld blankett till Samhällsbyggnadskontoret. Blanketten hittar du i länken nedanför det här stycket eller i länklistan. Beställ finutstakningen minst fem arbetsdagar innan du vill ha den utförd.

Blankett för ansökan om husutstakning 

Kostnad: För normal villa med max 8 hörn är kostnaden 8000 kr, annars enligt taxa.

Visning av tomtgränser

I tätorterna kan du beställa en visning av tomtgräns/fastighetsgräns. Vi har i de flesta fall bra underlag för att kunna göra en utstakning av gränspunkter. Markering sker med träläkt. Kostnaden debiteras enligt timtaxa. För att varaktigt markera en gränspunkt krävs en lantmäteriförrättning som söks hos Lantmäteriet.

Kontakta oss

Johan Andersson
Mätningsingenjör
Tfn: 0491-76 43 10
Jonathan Westerin
Mätningsingenjör
Tfn: 0491-76 43 16
Carina Axelsson
Mätningsingenjör
Tfn: 0491-76 43 11