Markanvisning Inre hamnen

Anbudstiden för markanvisningstävlingen för etapp 1 av Brädholmen i inre hamnen är nu stängd. En utvärderingsfas har påbörjats och förhoppningen är att kunna tilldela byggrätterna under hösten 2016. Brädholmen planeras bebyggas med totalt 10 kvarter varav fyra ingår i denna första etapp. Antal bostäder bedöms till cirka 25 lägenheter per bostadskvarter och dessa kommer att blandas med verksamheter för att skapa en livfull stadsdel.

Är du intresserad av att vara med och bygga Inre hamnen?

Vänligen kontakta Göran Landenius, mark- och exploateringsstrateg, (0491-76 46 61, goran.landenius@oskarshamn.se) för mer information om framtida etapper eller tillgängliga byggrätter. Inom utvecklingsområdet Inre hamnen finns flera fastighetsägare, där kommunen framförallt är markinnehavare på Brädholmsområdet. För byggrätter i norra delarna av Inre hamnen ansvarar respektive fastighetsägare.

Här kan du läsa mer om Inre hamnen.

Kontakta oss

Göran Landenius
Mark- och exploateringsstrateg
Tfn: 0491-76 46 61
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Varvsgatan 8
572 57 Oskarshamn
Erik Hjertqvist
Planarkitekt
Tfn: 0491-88 143