Brottsförebyggande rådet

Brottsförebyggande rådet, BRÅ

Rådet är ett organ för dialog, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för kommunen, föreningslivet, polisen, näringslivet och övriga intresserade samhällsaktörer.

Brottsförebyggande rådets syfte är att:

  • vara ett nätverk för samhällsaktörer i brottsförebyggande frågor
  • verka för att brottsförebyggande frågor integreras i kommunens styrelser, nämnder och förvaltningar
  • inhämta och bearbeta ny kunskap om det brottsförebyggande arbete som bedrivs lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.
  • vara opinionsbildare och kunskapsspridare inom det brottsförebyggande verksamhetsområdet
  • fungera som sammanhållande i arbetet "Grannsamverkan mot brott"
  • i samverkan med Polisen arbeta fram medborgarlöften.

Under 2016 kommer följande personer att ingå i Brottsförebyggande rådets styrelse, ordinarie medlemmar:

Ingmarie Söderblom (mp), ordförande

Morgan Olsson, räddningstjänsten (vice ordförande)

Lars Blomberg räddningstjänsten, sekreterare

Malin Olsson, samhällsbyggnadskontoret (tillika samordnare)

Thommy Brännström, polismyndigheten

Monica Johansson, Nykterhetsrörelsen

Jan Hardebrant, Attraktiva Oskarshamn

Roger Karlsson, socialförvaltningen

Christer Nesting, tekniska kontoret

Nenita Thörn, bildningsförvaltningen

Ambitionen är att knyta till sig även en ungdomsrepresentant.

I övrigt beslutar BRÅ själv om vilka andra samhällsaktörer som kan erbjudas ingå i rådet samt bjudas in vid sär­skilda tillfällen.