Antagna detaljplaner

När en detaljplan har varit ute på samråd, och eventuellt även varit utställd för granskning, kan den därefter antas. I Oskarshamns kommun är det samhällsbyggnadsnämnden som i regel antar detaljplanerna. Om detaljplanen är av stor betydelse och av ett stort allmänt intresse så antas den i kommunfullmäktige.

Efter att detaljplanen antagits så kommer en tid där man kan överklaga planen, vanligtvis tre veckor efter antagandet. Om inte planen överklagas och länsstyrelsen beslutar att inte överpröva kommunens beslut så vinner detaljplanen laga kraft.

Dessa planer har antagits men ej vunnit laga kraft:

Detaljplanen för del av Glabo 1:45 m fl fastigheter, Saltviks hamn, har efter överprövande omarbetats och kommer att genomgå en ny detaljplaneprocess med start 2019.