Ändring av detaljplan DA1 Döderhults Kyrkotrakt, Svalliden

En ändring av detaljplan har vunnit laga kraft för detaljplan över Döderhults kyrkotrakt, DA 1.

Syftet med gällande plan är att bland annat detaljreglera områden för bostadsändamål. Dessa föreslås att i huvudsak bebyggas med fristående villabebyggelse.

Syftet med ändringen är att tillåta att vindsplan får inredas.

Planstatus:

Ändringen av detaljplan vann laga kraft 2019-06-20

Planhandlingarna består av:

Plankarta

Behovsbedömning

Samrådsredogörelse

Granskningsutlåtande

Planhandlingarna ska läsas tillsammans med planhandlingar för gällande detaljplan DA 1.