Del av Oskarshamn 3:2, Stenbergsvägen och Gyllings väg

Syftet med detaljplanen är att ändra gällande markanvändning från högspänningsledning och gatutrafik  till industri och gata. Planens huvudsyfte är att skapa möjligheter till utökning av byggrätter norr om fastigheterna som ligger söder om Gyllings väg och Stensbergsvägen samt en reglering av gatumarken. På så vis frigörs mark som tidigare varit planlagd som högspänningsledning och kommunen kan därmed sälja industrimark till angränsande fastigheter och reglera över marken efter en överenskommelse om fastighetsreglering.

Planområdet är beläget inom Västra industriområdet, cirka 2,5 kilometer från Oskarshamns centrum. Totalt omfattar området ca 32 000 kvadratmeter.

Planstatus

Detaljplanen vann laga kraft 2019-07-17

Detaljplanen består av följande handlingar:

Plankarta

Planbeskrivning

Behovsbedömning

Barnchecklista

Samrådsredogörelse

Granskningsutlåtande 1

Graskningsutlåtande 2