Del av Snickeriet 3 och 14

Detaljplanen syftar till att planlägga för handel och kontor samt lager på fastighet Snickeriet 20 (f.d. del av Snickeriet 14). samt på del av Oskarshamn 3:2 (f.d. del av Snickeriet 3). Planförslaget syftar vidare till att ta bort och revidera bestämmelser om prickad mark inom fastighet Oskarshamn 3:2 (f.d. del av Snickeriet 3) i syfte att möjliggöra för exploatering samt parkering.

Planstatus: Planen har vunnit laga kraft 2020-01-02

Planförslaget består av följande handlingar:

Plankarta

Planbeskrivning