Detaljplan för Hälsan 22 o del av fastighet Oskarshamn 3:1

Detaljplan för Hälsan 22 och del av fastighet Oskarshamn 3:1 "Repslagarhuset"

Detaljplanen har gjorts flexibel och möjliggör för bostäder, skola, vård, kontor samt tillfällig vistelse.

Planområdet är beläget i centrala Oskarshamns tätort med cirka 600 meter till Oskarshamns centrum. Planområdet angränsar till Humlegatan i väst och Garvaregatan i öst, samt naturmark i norr och bostadsbebyggelse i söder. Planområdets area är cirka 24 000 m2.

Planstatus – Detaljplanen är klar och har vunnit laga kraft.

Antagandehandlingarna kan laddas ned här:

Plankarta med bestämmelser

Planbeskrivning

Behovsbedömning

Barnchecklista

Samrådsredogörelse

Granskningsutlåtande

Dagvattenutredning