Kristineberg 1:2 m fl fastigheter

Detaljplan för del av Kristineberg 1:2 m.fl. fastigheter, Oskarshamn

Syftet med den nya detaljplanen är att möjliggöra området för skola, vård och besöksanläggningar.  Platsen är nära bostäder, natur och verksamheter. För att göra planen flexibel möjliggörs olika typer av skolverksamhet, vårdverksamhet och besöksanläggningar.

Planområdet ligger väster om Kristinebergs skola, med infart från Stångehamnsvägen.Området är inte planlagt och består till största delen av naturmark med berg, tallmark, gräs och lövträd. Inom planområdet finns två lågpunkter där vatten samlas vissa tider på året. En del av ytan används idag som upplag för trädgårdsavfall och förvaring av diverse material till flerbostadshusen i området, medan en annan del har tagits i anspråk som parkering för bilar och husvagnar.

Arbetet med detaljplanen sker med så kallat utökat planförfarande. Förfarandet med en detaljplan är reglerat i plan- och bygglagen och har som syfte att förbättra beslutsunderlaget. Alla som är berörda av planen ska få möjlighet till insyn och att kunna påverka utformningen av detaljplanen.

Planstatus: Laga kraft 2020-03-10

 

Planförslaget består av följande handlingar:

• Plankarta med bestämmelser

• Planbeskrivning

• Barnchecklista

Samrådsredogörelse

Granskningsutlåtande

Dagvattenutredning

• Utredning om betydande miljöpåverkan