Ändring av detaljplan A3618 i Gröndal

ÄNDRING GENOM TILLÄGG TILL DETALJPLAN A3618 I GRÖNDAL

Nu gällande detaljplan, "FÖRSLAG TILL STADSPLAN FÖR DEL AV ERNEMAROMRÅDET I OSKARSHAMN (A3618)", vann laga kraft 1965-06-04. Syftet med detaljplanen är att bland annat detaljreglera områden för bostadsändamål.

Nu avser Oskarshamns kommun göra en ändring av detaljplanen genom att göra ett tillägg. Detta innebär att nu gällande plan (A3618) fortsätter att gälla, men att ändring görs i planens bestämmelser. Tillägget ska alltså läsas parallellt med nu gällande plan.

Syfte med tillägget

Syftet med tillägget är att minska prickmarkens omfattning mot planlagd park eller plantering samt mot fastighetsgräns. Prickmark längst planlagd gata ligger kvar. Vidare syftar tillägget till att tillåta att vindsplan får inredas samt att tillåta komplementbyggnad minst 1,5 meter från fastighetsgräns.

Planstatus:

Planen var utställd för samråd fram till 25 oktober 2019. Nu pågår arbete med att gå igenom inkomna synpunkter och eventuellt revidera planförslaget innan det ställs ut för granskning.

Handlingar

Planförslaget till samrådet bestod av följande handlingar:

Plankarta med bestämmelser

Behovsbedömning

Samrådsbrev