Ändring av detaljplan A4999, Snickeriet 18

Huvudsyftet i den ursprungliga detaljplanen (A4999) är att i kvarteret Snickeriets norra del tillskapa ett sammanhängande område för handelsetablering i enlighet med antagen handelsstrategi.

Ändringen omfattar fastigheten Snickeriet 18. Syftet med ändringen är att möjliggöra till­byggnad av den befintliga verksamheten på fastigheten, detta genom att tillåta en utök­ning av byggrätten. Ändringen innebär att den största tillåtna byggnadsarean utökas från 400 kvm till 550 kvm. Ändringen innefattar även bestämmelse som möjliggör anordnande av parkering på de markytor inom fastigheten som i detaljplanen har angivits som prickmark.

Planhandlingar:

Plankarta med ändringar

Planbeskrivning

Undersökning om betydande miljöpåverkan

Barnchecklista

Samrådsredogörelse

Gällande plankarta A4999

Gällande planbeskrvning A4999

Detaljplanen fanns ute för granskning 1 juni - 23 juni  2020