Ändring av detaljplan DA18, Rödsle 1:1

Syftet med ändringen är att bland annat utöka byggnadsarean i planområdet.
Egenskapsbestämmelser som reglerar området från byggnadsstadgan §97 tas bort
och ersätts. Ändringen ryms inom syftet för den ursprungliga detaljplanen och en aktualisering anses möjlig utan att en mer omfattande lämplighetsbedömning
görs såsom vid upprättandet av ny detaljplan.

Planstatus: Ändringen av detaljplan är ute på samråd 4 september - 28 september 2020

Planförslaget består av följande handlingar:
• Plankarta med ändring
• Bilaga till planbeskrivning
• Plankarta gällande plan DA18
• Planbeskrivning gällande plan DA18
• Utredning om betydande miljöpåverkan
• Fastighetsförteckning(visas ej på webben)

Om du har synpunkter som du vill ska beaktas i det fortsatta planarbetet, skicka dem
till oss! Synpunkterna ska ha kommit in till Samhällsbyggnadskontoret senast den 28
september 2020.


Skicka dina synpunkter skriftligen till:
Samhällsbyggnadskontoret
Planavdelningen
Box 706
572 28 OSKARSHAMN


Eller via e-post till: sbk@oskarshamn.se


Hur vi behandlar dina personuppgifter kan du läsa på:
www.oskarshamn.se/personuppgifter