Ändring av detaljplan DA28

Planområdet berör del av fastighet Skolan 1 (Rödelseskolan) och ägs av Oskarshamns kommun. Syftet med ändringen är att lägga in varsamhetsbestämmelser för äldre byggnader på skolfastigheten. Ändringen ryms inom syftet för den ursprungliga detaljplanen och en aktualisering anses möjlig utan att en mer omfattande lämplighetsbedömning görs såsom vid upprättandet av ny detaljplan.

En kulturhistorisk utredning har tagits fram för fastighet Skolan 1. Utredningen omfattar de äldsta byggnaderna på fastigheten.

Planstatus: Ändringen av detaljplan är ute på samråd 4 september - 28 september 2020

Planförslaget består av följande handlingar:
• Plankarta med ändring
• Bilaga till planbeskrivning
• Plankarta gällande plan DA28
• Planbeskrivning gällande plan DA28
• Barnchecklista
• Utredning om betydande miljöpåverkan
• Fastighetsförteckning (visas ej på webben)
• Kulturhistorisk utredning

Om du har synpunkter som du vill ska beaktas i det fortsatta planarbetet, skicka dem
till oss! Synpunkterna ska ha kommit in till Samhällsbyggnadskontoret senast den 28
september 2020.


Skicka dina synpunkter skriftligen till:
Samhällsbyggnadskontoret
Planavdelningen
Box 706
572 28 OSKARSHAMN

Eller via e-post till: sbk@oskarshamn.se

Hur vi behandlar dina personuppgifter kan du läsa på:
www.oskarshamn.se/personuppgifter