Ändring av detaljplan för Fårbo samhälle

Planområdet består av stora delar av Fårbo samhälle.

Gällande plan, FÖRSLAG TILL ÄNDRING OCH UTVIDGNING AV BYGGNADSPLAN FÖR FÅRBO SAMHÄLLE (MA 47), vann laga kraft 1969-03-24. Avsikten med gällande plan var huvudsakligen att sammanföra flera planer till en enhet och därigenom få en överskådlig bild av Fårbo samhälle.

Syftet med ändringen är att minska prickmarkens omfattning. Prickmark mot planlagd natur eller plantering mot fastighetsgräns tas bort.  Prickmark längst planlagd gata ligger kvar på 6 meter. Byggnadshöjderna i planen ersätts med nockhöjd.

Planstatus: Ändring av detaljplan är ute på granskning til och med 14 april 2020

Planhandlingar:

Planhandlingarna består av ändringen samt planbeskrivning och plankarta med bestämmelser till gällande detaljplan MA 47.

Granksningsbrev

Plankarta med ändringar

Undersökning om betydande miljöpåverkan

Barnchecklista

Samrådsredogörelse

Gällande plan MA47:

Plankarta

Planbeskrivning

 

Synpunkter lämnas skriftligen till:

Samhällsbyggnadskontoret

Planavdelningen

Box 706

572 28 Oskarshamn

eller via epost till: sbk@oskarshamn.se

Hur vi behandlar dina personuppgifter kan du läsa på www.oskarshamn.se/personuppgifter 

Önskas utskrivna handlingar kontakta:
Kansliet
e-post:sbk@oskarshamn.se
tel. 0491-887 40