Ändring av detaljplan MA 17, Jakten 1 mfl fastigheter

Gällande plan, FÖRSLAG TILL JÄMKNING AV STADSPLAN FÖR FIGEHOLMS KÖPING I KALMAR LÄN (MA17), vann laga kraft 1938-10-15.

Ändringen omfattar fast. Jakten 1, 2, 3 och 4. Syftet med ändringen är att tillåta placering av byggnader på fler delar av fastigheterna. Ändringen innebär inte att högsta tillåten byggnadsarea utökas. Ändringen innebär viss anpassning till den ursprungliga bebyggelsens placering. Omfattningen av förgård (urspr. benämn.) ändras och ligger kvar inom ett avstånd om 6 meter från områdets nordöstra gräns. Prickmark längs med Sörån ligger kvar. För delar av fast. Jakten 1 och 2 gäller även detaljplan MA88 där prickmark är angiven vid gränserna mot nordväst. 

Då det aktuella området med dess bebyggelsemiljö anses som kulturhistoriskt värdefull innefattar denna ändring även reglering med krav på varsamhet.

Kvarteret Jakten i Figeholm som innefattas i denna ändring tillhör en betydelsefull del av den ursprungliga kärnmiljön kring viken, kallad Gloet. Kvarteret är kulturhistoriskt värdefullt och har angivits i Rapport över kulturhistorisk utredning Figeholms samhälle, utförd 1979 av Kalmar läns museum. Utredningen redovisar att det finns befintliga byggnader med stort värde ur kulturhistorisk betydelse inom det aktuella området.

Planstatus: Ändringen av detaljplan på samråd 8 januari - 5 februari 2020.

Planhandlingar:

Plankarta med ändring

Undersökning om betydande miljöpåverkan

Barnchecklista

Kulturhistorisk utredning

 

Synpunkter lämnas skriftligen till:

Samhällsbyggnadskontoret

Planavdelningen

Box 706

572 28 Oskarshamn

eller via epost till: sbk@oskarshamn.se

Hur vi behandlar dina personuppgifter kan du läsa på www.oskarshamn.se/personuppgifter 

Önskas utskrivna handlingar kontakta:
Kansliet
e-post: sbk@oskarshamn.se
tel. 0491-887 40