Ändring av detaljplan över Döderhults kyrkotrakt

Gällande plan, detaljplan över Döderhults kyrkotrakt (Döderhult 2:3), DA 6, fastställdes av Länsstyrelsen i Kalmar län och vann laga kraft i beslut 1961-10-24. Syftet med planen är att tillskapa område för bostadsändamål, fristående villabebyggelse, samt område för garageändamål.

Syftet med ändringen är att byta från enskilt till kommunalt huvudmannaskap för allmänna platser i detaljplan DA 6.

Planhandlingarna består av denna ändring, planbeskrivning och plankarta med bestämmelser till gällande detaljplan DA 6, undersökning om genomförandet av planförslaget kan antas medföra betydande miljöpåverkan, barnchecklista samt samrådsredogörelse och granskningsutlåtande.

Planstatus: Förslaget till ändring av detaljplan var utställd för granskning under tiden  10 mars till 9 april och antogs i samhällsbyggnadsnämnden den 15 juni 2020.

Planhandlingar:

Plankarta med ändringar

Undersökning om betydande miljöpåverkan

Barnchecklista

Samrådsredogörelse

Granskningsutlåtande

Fastighetsförteckning (visas ej på webbplatsen)

Önskas utskrivna handlingar kontakta:
Kansliet
e-post: sbk@oskarshamn.se
tel. 0491-887 40

Hur vi behandlar dina personuppgifter kan du läsa på www.oskarshamn.se/personuppgifter