Ändring av detaljplan över Döderhults kyrkotrakt

Gällande plan, detaljplan över Döderhults kyrkotrakt (Döderhult 2:3), DA 6, fastställdes av Länsstyrelsen i Kalmar län och vann laga kraft i beslut 1961-10-24. Syftet med planen är att tillskapa område för bostadsändamål, fristående villabebyggelse, samt område för garageändamål.

Syftet med ändringen är att byta från enskilt till kommunalt huvudmannaskap för allmänna platser i detaljplan DA 6.

Planhandlingarna består av denna ändring, planbeskrivning och plankarta med bestämmelser till gällande detaljplan DA 6, undersökning om genomförandet av planförslaget kan antas medföra betydande miljöpåverkan samt barnchecklista.

Planstatus: Ändringen av detaljplan är ute på samråd 8 januari - 5 februari 2020

Planhandlingar:

Plankarta med ändringar

Undersökning om betydande miljöpåverkan

Barnchecklista

Synpunkter lämnas skriftligen till:

Samhällsbyggnadskontoret

Planavdelningen

Box 706

572 28 Oskarshamn

eller via epost till: sbk@oskarshamn.se

Hur vi behandlar dina personuppgifter kan du läsa på www.oskarshamn.se/personuppgifter 

Önskas utskrivna handlingar kontakta:
Kansliet
e-post: sbk@oskarshamn.se
tel. 0491-887 40