Ändring av kv Ingefäran

Syftet med ändringen är att tillåta placering av byggnader på fler delar av planområdet. Ändringen innebär även att bruttoarean ersätts med byggnadsarea samt att vind får inredas. Planområdet ligger inom del av en befintlig detaljplan (Kvarteret Ingefäran mm - A4871) för bostäder där marken ännu inte har bebyggts.

Planhandlingarna består av ändringen som läses tillsamman med planbeskrivning och plankarta till gällande detaljplan.

Planstatus: Granskning 3 april - 27 april

Plankarta med ändring

Undersökning om betydande miljöpåverkan

Barnchecklista

Samrådsredogörelse 

Gällande plankarta A4871

Gällande planakt A4871

Har du synpunkter på planförslaget som du vill ska beaktas i det fortsatta planarbetet ska dessa ha kommit in till samhällsbyggnadskontoret
senast den 27 april 2020. Den som inte framfört skriftliga synpunkter då kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta planen.


Synpunkter framförs skriftligen till:
Samhällsbyggnadskontoret
Planavdelningen
Box 706
572 28 OSKARSHAMN


Eller via e-post till: sbk@oskarshamn.se


Hur vi behandlar dina personuppgifter kan du läsa
på www.oskarshamn.se/personuppgifter