Del av Djurhult 1:5 m.fl. fastigheter, Kvastmossens kombiterminal och företagspark

Detaljplan för del av Djurhult 1:5 m.fl. fastigheter,
Kvastmossens kombiterminal och företagspark

Allt eftersom staden vuxit har nya verksamhetsområden kommit till. Det senaste området är Kvastmossen strax väster om södra infarten. Norr om järnvägen har det under år 2015 färdigställts ett nytt logistikcentrum för Scania. Oskarshamns stads stora verksamhetsområde är annars Västra Industriområdet, direkt öster om europaväg 22 (E22), där bland annat Scanias lastbilshyttsfabrik finns. En fortsatt utveckling av Kvastmossen och dess omgivningar är en naturlig fortsättning från det Västra Industriområdet. Platsen är dessutom strategisk med närhet till E22 och järnvägen. Närheten till järnvägen ger möjligheten att anlägga stickspår till befintlig järnväg för att på så vis frakta varor via tåg.

Detaljplanen syftar till att kunna möjliggöra en ny kombiterminal och ny industrimark. Planförslaget överensstämmer med översiktsplanens intentioner.

Planområdet är lokaliserat väster om den södra infarten till Oskarshamns stad. Planområdet avgränsas i norr av järnvägen, i öster av nuvarande industri- och verksamhetsområde vid Kvastmossen. Detaljplaneområdet är cirka 178 hektar.

Arbetet med detaljplanen sker med ett så kallat utökat planförfarande eftersom planen kan antas med­föra en betydande miljöpåverkan. Förfa­randet med en detaljplan är reglerat i plan- och bygglagen och har som syfte att förbättra besluts­underlaget. Alla som är berörda av planen ska få möjlighet till insyn och påverkan av utformning­en av detaljplanen.

Planstatus: Planen har varit på samråd enligt plan- och bygglagen och inför granskningsskedet är det nu också aktuellt med ett samråd om vattenverksamhet enligt miljöbalken, se inbjudan nedan.

Inbjudan till samråd den 4 april 2019 kl. 17:00 i Stadshuset, Varvsgatan 8, Oskarshamn

Oskarshamns kommun planerar att anlägga ett nytt industriområde med kombiterminal, Kvastmossen, strax väster om södra infarten till Oskarshamn.

Industriområdet och ytor för väg och järnväg planeras att anläggas delvis inom naturområde som översvämmas vid 100-års flöden i Applerumeån som går genom området. Oskarshamns kommun avser därför ansöka om tillstånd för vattenverksamhet enligt miljöbalken.

Dämningseffekterna är mycket små och endast lokala och det är inga höga naturvärden som berörs av verksamheten. Applerumeån påverkas inte av verksamheten vid normala flöden. Projektet kan medföra en temporär grundvattensänkning i samband med anläggningsarbetena.

För mer information och diskussion kring ansökan och innehållet i miljökonsekvensbeskrivningen inbjudes till samråd enligt miljöbalken.

Handlingar för samråd av vattenverksamhet vid anläggande av nytt industriområde Kvastmossen.

Det går även bra att senast 2019-04-25 inkomma med skriftliga synpunkter till kommunens miljökonsult Antonia Jonsson, WSP Enviromental, Box 503, 391 25 kalmar alternativt antonia.jonsson@wsp.com

 

Detaljplanen för del av Djurhult 1:5, "Kvastmossens kombiterminal och företagspark" var utställd för samråd mellan den 21 dec 2017 och den 21 februari 2018. Under samrådet fanns det möjlighet att lämna in synpunkter på planen.

 

Planförslaget består av följande handlingar:

Plankarta

Plankarta ortofoto
Planbeskrivning
Illustration
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
Behovsbedömning
Dagvattenutredning
Naturvärdesinventering
Geoteknisk undersökning
Riskbedömning
Barnchecklista
Fastighetsförteckning


Underlag:

Planprogram för södra infarten
MKB till Planprogram för södra infarten
Dagvattenutredning för Planprogram för södra infarten

Kombiterminal i Oskarshamn
Tilläggsutredning kombiterminal i Oskarshamn
Terminallokalisering och terminallayout i Oskarshamn