Del av fastighet Glabo1:45 m fl, Saltvik

Förslag till detaljplan för del av fastigheten Glabo 1:45 med flera, Saltvik.

Syftet med detaljplanen är att fastlägga mark- och vattenanvändningen inom ett befintligt fritidshus- och bostadsområde. Genom detaljplaneläggning möjliggörs en utbyggnad av nya attraktiva och naturnära bostadstomter inom cykelavstånd till centralorten Oskarshamn. Kommunens intentioner är att naturvärden och till- gängligheten för allmänheten till såväl  vatten som skog ska bevaras och utvecklas inom planområdet. Utformning av kvartersmark för ny villabebyggelse är resultatet av noggranna studier av förutsättningarna i området.

Planområdet är beläget cirka fem kilometer norr om Oskarshamns centrum.

Denna detaljplan är ett omtag då ursprungliga planen blev upphävd av MÖÖD (Mark- och miljööverdomstolen) 2018-12-13.
Planen upphävdes på grund av en fråga som rörde en tillfart intill en befintlig fastighet inom planområdet. Det fanns inget lagstöd för att ge en enskild fastighet en rättighet över allmän platsmark (natur) genom planbestämmelsen lilla y. Den felaktiga bestämmelsen har nu ersatts med kvartersmark och gatumark.

Planstatus: Förslaget till detalplan är utställt för ny granskning under tiden 19 december 2019 till 17 januari 2020.

De största ändringar som gjorts efter granskningen:
- All allmän plats har nu kommunalt huvudmannaskap, även den del av Domänvägen som är med i planen.
- Vägområde inom fastighet Saltvik 2:3 har tagits ur planen och de fastigheter som har anslutning från denna, fastighet Saltvik 2:4, 2:6.
- Vägen till fastigheten Glabo 1:40 anses inte kunna planläggas med enskilt huvudmannaskap så denna tas ur planen och därmed även fastighet
Glabo 1:40.
- Ett tio m brett naturområde planläggs i gräns mellan fastighet Saltvik 2:3 och planerade nya bostadsfastigheter längs Kvarnviksvägen.
- Gränser för ny kvartersmark har justerats mot särskilt värdefulla träd längs Kvarnviksvägen. 
- Ytan för dagvattendammen har justerats.
- Vändplan tillskapas i anslutning mot nya bostadsfastigheter längs Domänvägen.

I övrigt har förtydliganden och mindre redaktionella ändringar gjorts. De justeringar som gjorts finns att läsa i granskningsutlåtandet.

Samtliga handlingar finns att läsa längre ner på den här sidan.

De finns också upphängda på anslagstavlorna i entréerna till stadshuset och kulturhuset.

Skicka dina synpunkter på planförslaget som du vill ska beaktas i det fortsatta planarbetet, så att de kommer in till Samhällsbyggnadskontoret senast den 17 januari 2020.

Synpunkter lämnas skriftligen till:

Samhällsbyggnadskontoret

Planavdelningen

Box 706

572 28 Oskarshamn

eller via epost till: sbk@oskarshamn.se

 

Hur vi behandlar dina personuppgifter kan du läsa på www.oskarshamn.se/personuppgifter.

 

Planförslaget består av följande handlingar:

Planbeskrivning

Plankarta

Samrådsredogörelse

Granskningsutlåtande

Barnchecklista

Dagvattenutredning och MKN för vatten

Naturvärdesinventering

Skötselråd för naturmark

Trafikanalys

Undersökning om betydande miljöpåverkan

Vatten- och avloppsutredning

Fastighetsägarförteckning (publiceras ej på webben)

Önskas utskrivna handlingar kontakta:
Kansliet
e-post:sbk@oskarshamn.se
tel. 0491-887 40