Del av fastighet Glabo1:45 m fl, Saltvik

Förslag till detaljplan för del av fastigheten Glabo 1:45 med flera, Saltvik.

Syftet med detaljplanen är att fastlägga mark- och vattenanvändningen inom ett befintligt fritidshus- och bostadsområde. Genom detaljplaneläggning möjliggörs en utbyggnad av nya attraktiva och naturnära bostadstomter inom cykelavstånd till centralorten Oskarshamn. Kommunens intentioner är att naturvärden och till- gängligheten för allmänheten till såväl  vatten som skog ska bevaras och utvecklas inom planområdet. Utformning av kvartersmark för ny villabebyggelse är resultatet av noggranna studier av förutsättningarna i området.

Planområdet är beläget cirka fem kilometer norr om Oskarshamns centrum.

Förslaget till detalplan fanns utställt för granskning under tiden 19 december 2019 till 17 januari 2020.

Planstatus: Detaljplanen antogs i samhällsbyggnadsnämnden den 10 mars 2020. Planen har överklagats och ligger för avgörande hos mark- och miljödomstolen. 

 

Planförslaget består av följande handlingar:

Planbeskrivning

Plankarta

Granskningsutlåtande 1

Granskningsutlåtande 2

Barnchecklista

Dagvattenutredning och MKN för vatten

Naturvärdesinventering

Skötselråd för naturmark

Trafikanalys

Undersökning om betydande miljöpåverkan

Vatten- och avloppsutredning

Fastighetsägarförteckning (publiceras ej på webben)

Önskas utskrivna handlingar kontakta:
Kansliet
e-post:sbk@oskarshamn.se
tel. 0491-887 40