Del av Oskarshamn 3:2 m.fl., "Stensbergsvägen och Gyllings väg"

Syftet med detaljplanen är att ändra gällande markanvändning från högspänningsledning (El)och gatutrafik (Ta) till industri (J) och gata. Planens huvudsyfte är att skapa möjligheter till utökning av byggrätter norr om fastigheterna som ligger söder om Gyllings väg och Stensbergsvägen samt en reglering av gatumarken. På så vis frigörs mark som tidigare varit planlagd som högspänningsledning och kommunen kan därmed sälja industrimark till angränsande fastigheter och reglera över marken efter en överenskommelse om fastighetsreglering.

Planområdet är beläget inom Västra industriområdet, cirka 2,5 kilometer från Oskarshamns centrum. Totalt omfattar området ca 32 000 kvadratmeter.

Området anges som befintligt verksamhetsområde i fördjupningen av översiktsplan över Oskarshamn stad, antagen av kommunfullmäktige 2014-02-10. Vidare anger översiktsplanen att industrier i första hand ska lokaliseras runt södra trafikplatsen. Planförslaget bedöms vara förenligt med översiktsplanens intentioner.

Arbetet med detaljplanen sker med ett så kallat standardplanförfarande. Förfa­randet med en detaljplan är reglerat i plan- och bygglagen och har som syfte att förbättra besluts­underlaget. Alla som är berörda av planen ska få möjlighet till insyn och påverkan av utformning­en av detaljplanen.

Detaljplanen har varit ute på samråd mellan den 22 december 2016 och den 27 januari 2017. Därefter har planförslaget ändrats utifrån inkomna synpunkter. En samrådsredogörelse har tagits fram där inkomna synpunkter samt kommunens motiv och svar på yttranden redovisas. Det nya planförslaget med samrådsredogörelsen ställdes ut för granskning 20 juni - 6 juli 2017 och det var återigen möjligt att lämna synpunkter. Planförslaget har funnits utställt i Stadshusets entré och i Kulturhusets entré. Den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

Planstatus: inför antagande

Handlingar till planförslaget:
Plankarta
Planbeskrivning
Behovsbedömning
Barnchecklista
Samrådsredogörelse
Fastighetsförteckning

önskas utskrivna handlingar kontakta:
Kansliet
e-post:sbk@oskarshamn.se
tel. 0491-887 40