Detaljplan för del av Fårbo 24:1

Ett förslag till ny detaljplan har upprättats för del av Fårbo 24:1 i Fårbo:

planområde läge.jpg

I arbetet med en ny detaljplan för området ligger fokus på att utreda möjligheterna för handel, kontor, tillfällig vistelse och idrottsanläggning.

Hela planområdet som ligger inom fastigheten Fårbo 24:1 ägs av Oskarshamn kommun. Fårbo Logistikcenter arrenderar övervägande del av planområdet sedan 2014.

Planstatus

Planen var utställd för granskning fram till 25 oktober 2019. Nu pågår arbete med att gå igenom inkomna synpunkter och eventuellt revidera planförslaget innan det tas upp för antagandebeslut i samhällsbyggnadsnämnden.

Här kan du läsa alla planhandlingar som hörde till granskningen:

Granskningsbrev

Plankarta

Planbeskrivning

Samrådsredogörelse

Behovsbedömning

Dagvattenutredning

Kontakt

Har du frågor om detaljplanen? Kontakta planarkitekt Erik Hjertqvist på telefon 0491-88 143 eller via epost erik.hjertqvist@oskarshamn.se