Detaljplan för del av Kristineberg 1:1 och 1:2, Östersjövägen

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nya
bostäder i Oskarshamns tätort.

Planområdet är beläget i sydöstra delen av Oskarshamns stad i stadsdelen Kristineberg och ligger i nära anslutning till Gunnarsö badplats. Planområdet utgörs av en areal på cirka 60 000 kvadratmeter.

Området utgörs av oexploaterad mark i anslutning till befintliga bostadskvarter.
Området ligger i ett naturskönt läge med god förbindelse till centrum, service och skola. Planförslaget har stöd i Oskarshamn stads fördjupade översiktsplan där området är utpekat som lämpligt för bostäder. Planområdet består av del av fastighet Kristineberg 1:1 och Kristineberg 1:2 som ägs av Oskarshamns kommun.

Förslaget till detaljplan fanns ute för samråd under tiden 26 maj - 16 juni 2020.


Detaljplanen består av följande handlingar:


- Plankarta med bestämmelser
- Planbeskrivning
- Fastighetsförteckning, anges ej på webben
- Undersökning om betydande miljöpåverkan
- Barnchecklista
- Naturinventering
- Dagvattenutredning

Synpunkter lämnas skriftligen till:

Samhällsbyggnadskontoret

Planavdelningen

Box 706

572 28 Oskarshamn

eller via epost till: sbk@oskarshamn.se

Hur vi behandlar dina personuppgifter kan du läsa på www.oskarshamn.se/personuppgifter

Önskas utskrivna handlingar kontakta:
Kansliet
e-post:sbk@oskarshamn.se
tel. 0491-887 40