Detaljplan för Kristineängs förskola, Kristineberg 1:1

Planområdets läge.JPG

Det finns ett stort behov av fler förskoleplatser i Oskarshamn. Oskarshamns kommun planerar därför att öka antalet förskoleavdelningar på Kristineängs förskola i Kristineberg. Förskolan har idag ett tidsbegränsat bygglov då gällande detaljplan för området anger friluftsområde. Syftet med upprättande av ny detaljplan är därför att möjliggöra nybyggnation och utökad förskoleverksamhet inom planområdet. Byggrätten ökas och området för förskolan utvidgas. En del av befintlig fotbollsplan liksom del av kringliggande grönområde tas i anspråk för förskoleverksamhet. Ungefär halva fotbollsplanen planeras att behållas för allmänheten och föreningsliv. Parkering till förskolan planeras i planområdets sydöstra del med infart från Gölgränd. Gång- och
cykelstråket i öst-västlig riktning som ansluter till
Gölgränd behålls.

Planstatus: Förslaget till detaljplan finns ute för samråd under tiden 22 september till 20 oktober 2020.

Detaljplanen består av följande handlingar:

Plankarta
Planbeskrivning
Illustrationskarta
Undersökning om betydande miljöpåverkan
Barnchecklista
Dagvattenutredning
Miljöteknisk markundersökning


Synpunkter under samrådstiden lämnas skriftligen till:

Samhällsbyggnadskontoret
Planavdelningen
Box 706
572 28 Oskarshamn

eller via e-post till: sbk@oskarshamn.se

Hur vi behandlar dina personuppgifter kan du läsa på www.oskarshamn.se/personuppgifter

Önskas utskrivna handlingar kontakta:

Kansliet
e-post: sbk@oskarshamn.se
Tel. 0491-887 40