Detaljplan för Kristineängs förskola, Kristineberg 1:1

Planområdets läge.JPG

Kristineängs förskola i Kristineberg behöver byggas ut alt. att ny byggnad uppförs inom området. Förskolan har idag ett tidsbegränsat bygglov då gällande detaljplan för området anger friluftsområde. Syftet med upprättande av ny detaljplan är att planlägga tillräckligt stort område så möjlighet finns att ny förskola kan byggas.

Planstatus: Upprättande av samrådshandlingar pågår. Beräknad samrådstid är sensommar/höst 2020.