Detaljplan för Landåkern 12 m fl fastigheter

Detaljplan för Landåkern 12 med flera fastigheter.

Planens syfte är att ändra de delar av detaljplanen för Landåkern 1 och 12 som är planlagda som natur samt ta bort prickmark (mark som ej får bebyggas) runt tidigare planlagd naturmark.

Planområdet ligger i Norrby, ca 2 km väster om Oskarshamns centrum.

Planstatus: Förslaget till detaljplan var ute på samråd 14 september - 5 oktober 2018. Nu inväntas en naturinventering som beräknas göras under våren 2020. Därefter beräknas handlingarna kunna skickas ut för granskning.

Här kan du läsa alla planhandlingar:

Plankarta

Planbeskrivning

Behovsbedömning

Barnchecklista

önskas utskrivna handlingar kontakta:
Kansliet
e-post:sbk@oskarshamn.se
tel. 0491-887 40