Detaljplan Döderhult förskola del av Oskarshamn 3:2

SYFTE OCH OMFATTNING

Detaljplanens huvudsakliga syfte är att möjliggöra
nybyggnation av en förskola i Döderhult, planförslaget möjliggör även för besöksverksamhet.

Planområdet ligger öster om Döderhult och väster om Oskarshamn stad och riksväg E22. 
Planområdets area utgör cirka 1,3 hektar.

Planstatus:  Just nu pågår markundersökning kring ev. föroreningar samt naturinventering. Detaljplanen väntas kunna skickas ut på granskning efter sommaren 2020.

Kommunen har upprättat ett samrådsförslag till detaljplan för del av fastighet Oskarshamn 3:2, Döderhult. Planförslaget består av följande handlingar:

Plankarta med bestämmelser

Planbeskrivning

Barnchecklista

Undersökning om betydande miljöpåverkan

Dagvattenutredning

• Fastighetsförteckning (visas ej på webben)

Kontakta oss

Samhällsbyggnadskontoret
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Varvsgatan 8, Oskarshamn

_________________________

Samhällsbyggnadskontorets kansli
0491–887 40

Byggavdelningen
0491-88000

Bygglovshandläggare
Telefontid måndag-torsdag 09.30–11.30, tel. 0491–887 30

Byggnadsinspektörer
Kontaktas via 0491-88000.

OBS! Byggavdelningen har stängt vecka 29.

Kartavdelningen
Kartärenden: 0491–881 47 eller 881 42
Mätningsärenden: 0491–76 43 11

Planavdelningen
0491–76 43 13