Elefanten 30, "Slottsgatan"

Planområdet ligger i centrala delarna av Oskarshamns stad, ett femtiotal meter öster om Stora torget i Oskarshamn och utgörs i sin helhet av fastigheten Elefanten 30 som är privatägd. Fastigheten omfattar cirka 4 000 m² mark. Direkt norr om planområdet finns Besväret och Fnyket med sina typiska småskaliga 1800-talshus och i söder finns mer storskaliga kvarter. I angränsande kvarter blandas bostäder med service och handel.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ändrad markanvändning på fastigheten Elefanten 30. Den nya detaljplanen ska skapa förutsättningar för en flexibel användning av fastigheten med möjlighet till bostäder, kontor, centrum, tillfällig vistelse, vård samt parkering. Detaljplanen för Elefanten 30, "Slottsgatan" var ute på samråd mellan den 11 november och den 5 december 2016. Ett samrådsmöte hölls på NOVA, Varvsgatan 15 i Oskarshamn, onsdagen den 23 november klockan 18.00. På samrådsmötet presenterades planen och det fanns möjlighet att ställa frågor och diskutera förslaget för deltagarna.

Planstatus - Förslaget till detaljplan är utställd för granskning 26 mars - 12 april och finns att läsa i stadshusets samt kulturhusets entré. 

Under granskningstiden finns det möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till detaljplan.

Arbetet med detaljplanen sker med ett så kallat standard planförfarande. Förfa­randet med en detaljplan är reglerat i plan- och bygglagen och har som syfte att förbättra besluts­underlaget. Alla som är berörda av planen ska få möjlighet till insyn och påverkan av utformning­en av detaljplanen.

Synpunkter

Har du synpunkter på förslaget ska dessa inkomma till samhällsbyggnadskontoret senast 12 april 2019.

Samhällsbyggnadskontoret
Planavdelningen Box 706
572 28 Oskarshamn

Eller via e-post till: sbk@oskarshamn.se

Planförslaget består av följande handlingar:

Plankarta

Planbeskrivning

Behovsbedömning

Samrådsredogörelse

Barnchecklista

Bullerutredning

Dagvattenutredning

Dagvattenutredning plansch 1

Dagvattenutredning plansch 2

Miljöteknisk utredning

Miljöteknisk utredning plan och sektion

Miljöteknisk utredning bilaga 1

Miljöteknisk utredning bilaga 2

Miljöteknisk utredning bilaga 3

Solstudie nuläge

Solstudie tillbyggnad