Detaljplan för del av Kolberga 2:3, Fallebo

En naturvärdesinventering som genomfördes under försommaren 2018 visade på så höga naturvärden inom planområdet att en exploatering enligt den föreslagna detaljplanen anses vara mycket svår att genomföra. Arbetet med detaljplanen avbryts tills vidare.

Syftet med detaljplanen var att möjliggöra för nya bostadsfastigheter i Oskarshamns tätort. 

Planen är flexibel och möjliggör för olika bostadstyper.

Planområdet är beläget i västra delen av Kolberga stadsdel, Fallebo, som ligger cirka 2 kilometer norr om Oskarshamns centrum. Planområdet ligger cirka 300 meter söder om Fallebo gård och planområdet omfattar en areal på cirka 4 hektar. Området trafikmatas från Runvägen.

Planområdet består av fastigheten Kolberga 2:3 som ägs av Oskarshamns kommun.

Planområdet är utpekat som utvecklingsområde för bostäder i Oskarshamn kommuns översiktsplan, antagen 2003. Det finns befintliga gång och cykelvägar i närområdet vilket gör att man lätt kommer till centrum och skolor. Området är även utpekat som utvecklingsområde för bostäder i Oskarshamns stads fördjupade översiktsplan, antagen 2014. Förslaget till detaljplan har varit ute på samråd under tiden 20 oktober - 10 november 2017.

Planstatus - Planen är vilande. Om eller när planarbetet återupptas är ännu inte klart.

Vill du ha mer information kontakta:

Samhällsbyggnadskontoret
Planavdelningen Box 706
572 28 Oskarshamn

Eller via e-post till: sbk@oskarshamn.se

Här kan du läsa alla planhandlingar:

Samrådsbrev

Plankarta

Planbeskrivning

Behovsbedömning

Barnchecklista