Kristineberg 1:2 m fl fastigheter

Detaljplan för del av Kristineberg 1:2 m.fl. fastigheter, Oskarshamn

Syftet med den nya detaljplanen är att möjliggöra området för skola, vård och besöksanläggningar.  Platsen är nära bostäder, natur och verksamheter. För att göra planen flexibel möjliggörs olika typer av skolverksamhet, vårdverksamhet och besöksanläggningar.

Planområdet ligger väster om Kristinebergs skola, med infart från Stångehamnsvägen.Området är inte planlagt och består till största delen av naturmark med berg, tallmark, gräs och lövträd. Inom planområdet finns två lågpunkter där vatten samlas vissa tider på året. En del av ytan används idag som upplag för trädgårdsavfall och förvaring av diverse material till flerbostadshusen i området, medan en annan del har tagits i anspråk som parkering för bilar och husvagnar.

Planområdets storlek är ungefär 19 100 kvadratmeter.

Arbetet med detaljplanen sker med så kallat standard planförfarande. Förfarandet med en detaljplan är reglerat i plan- och bygglagen och har som syfte att förbättra beslutsunderlaget. Alla som är berörda av planen ska få möjlighet till insyn och att kunna påverka utformningen av detaljplanen.

Planstatus: Granskning 15 nov - 6 dec 2019

Detaljplan på granskning
Kommunen har upprättat ett förslag till detaljplan för del av Kristineberg 1:2 m.fl. fastigheter. Samtliga handlingar finns att läsa längre ned på den här sidan.

De finns också upphängda på anslagstavlorna i entréerna till stadshuset och kulturhuset.

Skicka dina synpunkter på planförslaget som du vill ska beaktas i det fortsatta planarbetet, så att de kommer in till Samhällsbyggnadskontoret senast den 6 december 2019.

Synpunkter lämnas skriftligen till:

Samhällsbyggnadskontoret

Planavdelningen

Box 706

572 28 Oskarshamn

eller via epost till: sbk@oskarshamn.se

 

Hur vi behandlar dina personuppgifter kan du läsa på www.oskarshamn.se/personuppgifter

 

Planförslaget består av följande handlingar:

• Plankarta med bestämmelser

Planbeskrivning

Illustration (i planbeskrivningen)

• Barnchecklista

Dagvattenutredning

• Utredning om betydande miljöpåverkan

• Fastighetsförteckning (visas ej på webben)