Tillägg till detaljplan DA 1, Döderhults kyrkotrakt, Centralorten, östra och västra delarna av Svalliden

Syftet med tillägg till gällande detaljplan DA 1 är att tillåta att vindsplan får inredas i bostadsbyggnad i de områden inom detaljplan där planen fortfarande gäller och inte är ersatt av annan detaljlplan.

Planen omfattar kvartersmark för bostäder som är i enskild ägo.

Arbetet med detaljplanen sker med ett så kallat standard planförfarande. Förfarandet med en detaljplan är reglerat i plan- och bygglagen och har som syfte att förbättra beslutsunderlaget. Alla som är berörda av planen ska få möjlighet till insyn och påverkan av utformningen av detaljplanen.

Planstatus

Planen är utställd för granskning 24 januari till 21 februari 2019.

Synpunkter

Har du synpunkter på förslaget ska dessa inkomma till samhällsbyggnadskontoret senast 21 februari 2019:

Samhällsbyggnadskontoret
Planavdelningen Box 706
572 28 Oskarshamn

Eller via e-post till: sbk@oskarshamn.se

Planförslaget består av följande handlingar:

Plankarta DA 1

Behovsbedömning

Samrådsredogörelse

Granskningsbrev

Kontakt

Har du frågor om detaljplanen? Kontakta planarkitekt Håkan Johansson på telefon 0491-76 43 15 eller via epost hakan.johansson@oskarshamn.se